Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/264
Назва: Експериментально-клінічне обґрунтування застосування мукозального гелю, модифікованого наночастинками золота, в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит
Інші назви: Экспериментально-клиническое обоснование применения мукозального геля, модифицированного наночастицами золота, в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом
Experimental-clinical substantiation of the use of mucosal gel, modified by gold nanoparticles, in the complex treatment of patients with generalized periodontitis
Автори: Ткач, Оксана Борисівна
Ключові слова: наночасточки золота і срібла, мікрофлора, експериментальний пародонтит, запальні захворювання пародонта
наночастицы золота и серебра, микрофлора, экспериментальный пародонтит, генерализованный пародонтит
nanoparticles of gold and silver, microflora, experimental periodontitis, generalized periodontitits
Дата публікації: 2018
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Ткач О. Б. «Експериментально-клінічне обґрунтування застосування мукозального гелю, модифікованого наночастинками золота, в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія». – Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, Київ, 2018. Дисертаційна робота присвяченапідвищенню ефективності лікування хворих із захворюваннями пародонта шляхом експериментального обґрунтування використання наночасточок срібла і золота для їх лікування і розробки можливих форм медикаментозних препаратів, що містять дані наночасточки металів. Результати проведених мікробіологічних досліджень показали, що практично всі зразки з вмістом Auта Ag в тій чи іншій мірі володіють хорошою антимікробною активністю, як на референтні тестові штами мікроорганізмів, так і змішану мікрофлору пародонтальних кишень. Експериментальними дослідженнями не виявлено токсичної, подразнювальної та сенсибілізувальної дії гелю на слизову оболонку порожнини рота. Не виявлено змін гематологічних показників та морфологічних змін внутрішніх органів тварин. Експериментальні дослідження мукозального гелю «Нанозолото» показали його виражений терапевтичний ефект при експериментальному пародонтиті внаслідок наявності у нього антибактеріальних, антидисбіотичних, протизапальних та антиоксидантнихвластивостей. Клініко-лабораторне обстеження 79 хворих на генералізований пародонтит І ступеня хронічного та загостреного перебігу показало виразний лікувальний ефект застосування мукозального гелю «Нанозолото». Це підтверджено клінічними та біохімічними дослідженнями пацієнтів у віддалені терміни спостереження: 6 та 12 місяців. Ключові слова: наночасточки золота і срібла, мікрофлора, експериментальний пародонтит, запальні захворювання пародонта. АННОТАЦИЯ Ткач О. Б. «Экспериментально-клиническое обоснование применения мукозального геля, модифицированного наночастицами золота, в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом». - Квалификационный научный труд на правах рукописи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (доктора философии) по специальности 14.01.22 «Стоматология». - Национальный медицинский университет им. Богомольца Минздрав Украины, Киев, 2018. Диссертация посвящена повышению эффективности лечения больных с заболеваниями пародонта путем экспериментального обоснования использования наночастиц серебра и золота для лечения заболеваний пародонта и разработки возможных форм медикаментозных препаратов, содержащих данные наночастицы металлов. Результаты проведенных микробиологических исследований показали, что практически все образцы, содержащие наночастицыAu и Agв той или иной степени обладают хорошей антимикробной активностью, как на референтные тестовые штаммы микроорганизмов, так и смешанную микрофлору пародонтальных карманов. Экспериментальными исследованиями не выявлено токсического, раздражающего и сенсибилизирующее действия геля на слизистую оболочку полости рта. Не выявлено изменений гематологических показателей и морфологических изменений внутренних органов животных. Экспериментальные исследования мукозального геля «Нанозолото» показали его выраженный терапевтический эффект при экспериментальном пародонтите вследствие наличия у него антибактериальных, антидисбиотичних, противовоспалительных и антиоксидантных свойств. Клинико-лабораторное обследование 79 больных генерализованным пародонтитом I степени хронического и обострившегося течения показало выраженный лечебный эффект применения мукозального геля «Нанозолото». Это подтверждено клиническими и биохимическими исследованиями пациентов в отдаленные сроки наблюдения: 6 и 12 месяцев. Ключевые слова: наночастицы золота и серебра, микрофлора, экспериментальный пародонтит, генерализованный пародонтит. SUMMARY Tkach O. B. "Experimental-clinical substantiation of the use of mucosal gel, modified by gold nanoparticles, in the complex treatment of patients with generalized periodontitis." - Qualifying research thesis on the rights of manuscripts. Thesis for a candidate degree in medical sciences (PhD) in specialty 14.01.22 "Dentistry". - National O.O. Bogomolets Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to increase of efficiency of treatment of patients with periodontal diseases by experimental substantiation of use of nanoparticles of silver and gold for treatment of periodontal diseases and development of possible forms of medical preparations containing nanoparticles of these metals. The results of microbiological investigations have shown that practically all samples with Au and Ag content have a good antimicrobial activity, both on the reference test strains of microorganisms, and in the mixed microflora of periodontal pockets, to a greater or lesser extent. A comparative study of antibacterial activity of gel with nanoparticles Au and conventional antibacterial drugs did not reveal a significant difference between them. Experimental studies showed that no pathological changes, deviations from the normal physiological state of animals and the oral mucosa occurred during the application of the drug to the skin and when administered into the stomach. No changes in hematological parameters and morphological changes in the internal organs of animals were detected. The conducted complex experimental study showed that the gel "Nanozoloto" does not cause toxic and sensitizing effects on the organism and the oral mucosa of experimental animals. In the third stage of experimental studies, the effect of the mucosal gel on the periodontal tissue of 35 experimental animals was determined in the case of modeling of the experimental periodontitis model. For the treatment of animals, the periodontal tissue was applied to the mucosal gel with an addition of silica gel with gold nanoparticles. In the homogenates of the gums and the alveolar bone was determined the activity of a number of biochemical indices. It was found that the degree of gum dysbiosis in rats with periodontitis increases in more than 3 times and was significantly reduced after applications of gels with nanoparticles of gold to almost normal. Determination of markers of inflammation has shown that after application of gels with gold nanoparticles their level significantly decreases. Gel applications with Lizomycoid slightly increase the activity of gum catalase activity, which was lowered during the experimental periodontitis. Applications of gel containing Lizomycoid increase the antioxidant-prooxidant index (API). The level of hyaluronic acid, which reduces the permeability of histohemical barriers and thus provides anti-inflammatory action - at periodontitis decreases, and under the influence of gel increases. Applications on a clear gel with nanoparticles of gold and silver reduce the degree of dysbiosis, increase the content of hyaluronic acid and normalize the index of atrophy of the alveolar bone. Applications of mucosal gel with particles of gold and silver increase the activity of alkaline (BF) and acidic (AF) phosphatase in accordance with 108.9 ± 10.1 and 2.15 ± 0.12 nkat / kg and the index of mineralization of bone tissue of rats up to 50.6 ± 3.1, reduce high level of elastase to 38 ± 3 μc / kg and MDA to 16,3 ± 0,6 μmol / kg, which indicates the anti-inflammatory effect of the mucosal gel. Thus, in the case of experimental periodontitis, the use of mucosal gel "Nanozoloto" reduces the degree of microbial contamination, increases the level of non-specific immunity, significantly reduces the degree of atrophy of the alveolar bone, increases the content of hyaluronic acid in the gums. Experimental studies of mucosal gel "Nanozoloto" showed its pronounced therapeutic effect in experimental periodontitis due to its antibacterial, anti-dysbiotic, anti-inflammatory and antioxidant properties. Clinical and laboratory examination of 79 patients with the I degree of generalized periodontitis, chronic and exacerbated course showed a clear therapeutic effect of the use of mucosal gel "Nanozoloto". This is confirmed by clinical and biochemical studies of patients in the long term of observation: 6 and 12 months. It was shown that in patients with generalized periodontitis in 2,3 times the activity of elastase increases and more than 1,5 times - the level of MDA. The treatment with phytogel "Nanozoloto" reduces these parameters 2 months after treatment start by 19% (elastase) and 53% (MDA). The activity of urease decreases, lysozyme activity increases and the degree of dysbiosis decreases by 30.9% (comparison group) and 64% (main group). The activity of catalase is increased by 72.7% and the antioxidant-prooxidant index (API) is increased by 3.7 times. The conducted clinical-laboratory and biochemical studies in the long term of observation showed the expressed therapeutic efficacy of the use of mucosal gel with gold nanoparticles in the complex treatment of patients with generalized periodontitis. Key words: nanoparticles of gold and silver, microflora, experimental periodontitis, generalized periodontitits.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/264
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій кафедри терапевтичної стоматології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
tkacharef2018.pdf317,27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.