Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/997
Назва: Використання спеціальних медичних знань під час розслідування злочинів
Автори: Ковалевська, Євгенія Валеріївна
Ключові слова: консультативна допомога спеціаліста, лікар у кримінальному провадженні, спеціаліст, спеціаліст – медичний працівник, судово-медичний експерт, судово-медична експертиза, спеціальні медичні знання, форми використання спеціальних медичних знань
expert advisory assistance, doctor in criminal proceeding, specialist, specialist – medical worker, forensic medical expert, forensic medical examination, special medical knowledge, forms of use of special medical knowledge.
Дата публікації: лис-2018
Короткий огляд (реферат): Ковалевська Є. В. Використання спеціальних медичних знань під час розслідування злочинів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». – Київ, 2018. У дисертації на основі вивчення положень вітчизняного законодавства, наукових праць, літературних джерел, результатів узагальнення слідчої, судової практики та офіційної статистики викладено комплекс проблемних питань, що виникають при використанні спеціальних медичних знань під час досудового розслідування, зокрема, при проведенні судово-медичної експертизи. Проаналізовано наукові визначення понять спеціальні знання та спеціальні медичні знання. Сформульовано авторське визначення поняття спеціальні медичні знання. Визначено структуру спеціальних медичних знань. Удосконалено та запропоновано власні визначення поняття спеціаліста – медичного працівника та судово-медичного експерта. Досліджено можливість та доцільність слідчого використовувати власні медичні знання при розслідуванні злочинів. Запропоновано класифікацію форм використання спеціальних медичних знань у залежності від процесуальної значущості результатів їх використання (процесуальна та непроцесуальна). Окреслено, що слідчі (розшукові) дії та проведення судово-медичної експертизи є основними формами використання спеціальних медичних знань. Визначено слідчі (розшукові) дії, під час яких використовують спеціальні медичні знання обізнаних осіб. Досліджено алгоритм залучення спеціальних медичних знань при проведенні слідчих (розшукових) дій. Розкрито компетенцію судово-медичної експертизи в залежності від об’єктів дослідження. Визначено законодавчі прогалини в процесуальному регулюванні використання спеціальних медичних знань та сформовані відповідні рекомендації та пропозиції.
Опис: Kovalevska E. V. Use of special medical knowledge during the investigation of crimes. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in the specialty 12.00.09 – criminal process and criminalistics; forensic examination; operatively-search activity. – PJSC «Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel Management». – Kyiv, 2018. In the dissertation on the basis of the study of the provisions of national legislation, scientific works, literary sources, the results of the generalization of investigative, judicial practice and official statistics, a set of problem issues arising from the use of special medical knowledge during the pre-trial investigation, including the conduct of forensic medical examination. The scientific definitions of the concepts of special knowledge and special medical knowledge are researched. Formulated the author's definition of the concept of special medical knowledge. The content of elements of the structure of special medical knowledge is disclosed. Improved and suggested self-definitions of a medical specialist and forensic expert. The possibility and expediency of the investigator to use their own medical knowledge in the investigation of crimes was investigated. The classification of forms of use of special medical knowledge depending on procedural significance of the results of their use (procedural and non-procedural) is proposed. It is stated that investigative (search) actions and forensic medical examinations are the main forms of using special medical knowledge. Investigative (search) actions are determined, during which special medical knowledge of knowledgeable persons is used. The algorithm of the attraction of special medical knowledge during investigative (search) actions is investigated. The competence of forensic examination depending on the research objects is revealed. The legislative gaps in the procedural regulation of the use of special medical knowledge and the relevant recommendations and proposals have been established.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/997
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій кафедри судової медицини та медичного права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kovalevska_Aftoreferat.pdfКовалевська Є.В. Використання спеціальних медичних знань під час розслідування злочинів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. Київ. 2018 р.452,42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.