Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/797
Назва: Determination of individual teleroentgenographic characteristics ofthe lower medial incisors position in Ukrainian young men andyoung women with orthognathic bite
Автори: Dmitriev, M.
Gunas, I.
Dzevulska, I.
Glushak, A.
Ключові слова: lower medial incisors position
teleroentgenographic
regression analysis
orthognathic bite
young men
young women
положення нижніх присередніх різців
телерентгенографія
регресійний аналіз
ортогнатичний прикус
юнаки
дівчата
положение нижних центральных резцов
телерентгенография
регрессионный анализ
ортогнатический прикус
юноши
девушки
Дата публікації: 2018
Видавництво: National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Серія/номер: 23;3
Короткий огляд (реферат): Ethnic, sexual and age features of the incisors positions point to the need for thedevelopment of techniques that allow to determine their individual characteristics,since commonly accepted standards recommended for optimal positioning of incisorscan only be used as indicative. The purpose of the study - by studyingteleroentgenographic indices and conducting direct stepwise regression analysis inyoung men and young women of Ukraine with orthognathic bite, to develop and analyzethe mathematical models of individual characteristics of the position of the lower medialincisors. With the Veraviewepocs 3D device, Morita (Japan) in 38 young men (17 to 21years of age) and 55 young women (aged from 16 to 20 years) with occlusion close toorthognathic bite and balanced faces received side teleroentgenograms. Cephalometricanalysis was performed using OnyxCeph3™ software. Cephalometric points andmeasurements were performed according to the recommendations of A.M. Schwarz,J. McNamara, W.B. Downs, R.A. Holdway, P.F. Schmuth, C.C. Steiner and C.H. Tweed.According to the above methods, in the licensed package "Statistica 6.0" using directstraight line regression analysis, the teleroentgenographic characteristics of the positionof the lower medial incisors (distance 1l_NB, distance 1l_APog, angle 1l_DOP, IMPAangle, Mand1_NB angle, FMIA angle and Mand1_MeIm angle) were performed. Inyoung men with orthognathic bite of 7 possible models of teleroentgenographiccharacteristics of the lower medial incisors, 5 were constructed with determinationcoefficient R2 from 0.694 to 0.849, and in young women, all 7 possible models withdetermination coefficient R2 from 0.595 to 0.794. In young men most often the regressionequations included - the angle ANB and facial vertical index GL_SN_S (by 11.5%);lower face height ANS_ME, face angle NBA_PTGN and distance S_E (by 7.7%). Inyoung women most often the regression equations included - the angle of N_POG(16.7%); Wits indicator (13.9%); inclination angle I (8.3%); H-angle, maxillo-mandibularangle MM and angle of facial axis NBA_PTGN (by 5.6%). Thus, in the work with thehelp of the method of stepwise regression with inclusion, among Ukrainians of juvenileage,on the basis of features teleroentgenographic indicators, the analysis of reliable modelsof individual teleroentgenographic characteristics of the position of the low incisors was developed and carried out. Keywords: lower medial incisors position, teleroentgenographic, regression analysis, orthognathic bite, young men, young women. Етнічні, статеві та вікові особливості положення різців вказують на необхідність розробки методик, що дозволяютьвизначити їх індивідуальні характеристики, оскільки загально прийняті стандарти, рекомендовані для оптимальногопозиціонування різців, можуть бути використані лише як орієнтовні. Мета дослідження - шляхом вивченнятелерентгенографічних показників і проведення прямого покрокового регресійного аналізу в юнаків і дівчат України зортогнатичним прикусом розробити та провести аналіз математичних моделей індивідуальних характеристик положеннянижніх присередніх різців. За допомогою пристрою Veraviewepocs 3D, Моріта (Японія) у 38 юнаків (віком від 17 до 21 року) та55 дівчат (віком від 16 до 20 років) з оклюзією, наближеною до ортогнатичного прикусу та збалансованими обличчями, булиотримані бокові телерентгенограми. Цефалометричний аналіз проводили за допомогою програмного забезпеченняOnyxCeph3™. Цефалометричні точки та виміри проводили згідно рекомендацій A.M. Schwarz, J. McNamara, W.B. Downs, R.A.Holdway, P.F. Schmuth, C.C. Steiner та C.H. Tweed. Згідно вищенаведених методик, в ліцензійному пакеті "Statistica 6,0" звикористанням прямого покрокового регресійного аналізу проведено моделювання телерентгенографічних характеристикположення нижніх присередніх різців (відстань 1l_NB, відстань 1l_APog, кут 1l_DOP, кут IMPA, кут Mand1_NB, кут FMIA такут Mand1_MeIm). В юнаків із ортогнатичним прикусом із 7 можливих моделей телерентгенографічних характеристикположення нижніх присередніх різців побудовано 5 з коефіцієнтом детермінації R2 від 0,694 до 0,849, а у дівчат - усі 7можливих моделей з коефіцієнтом детермінації R2 від 0,595 до 0,794. В юнаків найбільш часто до регресійних рівняньвходили - кут ANB та лицевий вертикальний індекс GL_SN_S (по 11,5%); нижня висота обличчя ANS_ME, кут лицевої вісіNBA_PTGN та відстань S_E (по 7,7%). У дівчат найбільш часто до моделей входили - кут N_POG (16,7%); показник Wits(13,9%); інклінаційний кут І (8,3%); H-кут, верхньощелепно-нижньощелепний кут ММ та кут лицевої вісі NBA_PTGN (по5,6%). Таким чином, за допомогою методу покрокової регресії з включенням, в українців юнацького віку на основі особливостейтелерентгенографічних показників розроблені та проведений аналіз достовірних моделей індивідуальнихтелерентгенографічних характеристик положення нижніх присередніх різців.Ключові слова: положення нижніх присередніх різців, телерентгенографія, регресійний аналіз, ортогнатичний прикус,юнаки, дівчата. Этнические, половые и возрастные особенности положения резцов указывают на необходимость разработки методик,позволяющих определить их индивидуальные характеристики, поскольку общепринятые стандарты, рекомендованныедля оптимального позиционирования резцов, могут быть использованы только как ориентировочные. Цель исследования- путем изучения телерентгенографических показателей и проведения прямого пошагового регрессионного анализа уюношей и девушек Украины с ортогнатическим прикусом разработать и провести анализ математических моделейиндивидуальных характеристик положения нижних центральных резцов. С помощью устройства Veraviewepocs 3D, Морита(Япония) у 38 юношей (в возрасте от 17 до 21 года) и 55 девушек (в возрасте от 16 до 20 лет) с окклюзией, приближеннойк ортогнатическому прикусу и сбалансированными лицами, были получены боковые телерентгенограммы.Цефалометрический анализ проводили с помощью программного обеспечения OnyxCeph3™. Цефалометрические точки иизмерения проводили согласно рекомендациям A.M. Schwarz, J. McNamara, W.B. Downs, R.A. Holdway, P.F. Schmuth, C.C.Steiner и C.H. Tweed. Согласно вышеприведенных методик, в лицензионном пакете "Statistica 6.0" с использованием прямогопошагового регрессионного анализа проведено моделирование телерентгенографических характеристик положения нижнихцентральных резцов (расстояние 1l_NB, расстояние 1l_APog, угол 1l_DOP, угол IMPA, угол Mand1_NB, угол FMIA и уголMand1_MeIm). У юношей с ортогнатическим прикусом из 7 возможных моделей телерентгенографических характеристик положения нижних центральных резцов построено 5 с коэффициентом детерминации R2 от 0,694 до 0,849, а у девушек - все7 возможных моделей с коэффициентом детерминации R2 от 0,595 до 0,794. У юношей наиболее часто в регрессионныеуравнения входили - угол ANB и лицевой вертикальный индекс GL_SN_S (по 11,5%); нижняя высота лица ANS_ME, уголлицевой оси NBA_PTGN и расстояние S_E (по 7,7%). У девушек наиболее часто в модели входили - угол N_POG (16,7%);показатель Wits (13,9%); инклинационный угол I (8,3%); H-угол, верхнечелюстной-нижнечелюстной угол ММ и угол лицевойоси NBA_PTGN (по 5,6%). Таким образом, с помощью метода пошаговой регрессии с включением, у украинцев юношескоговозраста на основе особенностей телерентгенографических показателей разработаны и проведен анализ достоверныхмоделей индивидуальных телерентгенографических характеристик положения нижних центральных резцов. Ключевые слова: положение нижних центральных резцов, телерентгенография, регрессионный анализ, ортогнатический прикус, юноши, девушки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/797
ISSN: 1818-1295
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри описової та клінічної анатомії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
teleroentgenographic.pdf1,27 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.