Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/791
Назва: Determination of individual cephalometric characteristics of theocclusal plane in Ukrainian young men and young women withorthognatic bite
Автори: Dmitriev, M.
Gunas, I.
Dzevulska, I.
Zhulkevych, I.
Ключові слова: occlusal plane
cephalometry
regression analysis
young men and women
orthognathic bite
змикальна площина
цефалометрія
регресійний аналіз
юнаки
дівчата
ортогнатичний прикус
окклюзионная плоскость
цефалометрия
регрессионный анализ
ортогнатический прикус
юноши
девушки
Дата публікації: 2018
Видавництво: National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Серія/номер: ;33
Короткий огляд (реферат): To date, there are no clear recommendations on the use of a particular indicator, cephalometric method, normative basis for the inhabitants of Ukraine when assessingthe cephalometric characteristics of the occlusal plane. The purpose of the study - bystudying cephalometric indices and conducting direct stepwise regression analysis -develop in young men and women of Ukraine with orthognathic bite mathematicalmodels of individual characteristics of the position of the occlusal plane. In 38 youngmen (aged 17-21 years) and 55 young women (aged from 16 to 20 years) with occlusionclose to orthognathic bite and balanced faces, lateral teleroentgenograms were obtainedusing the Veraviewepocs 3D device, Morita (Japan). Cephalometric analysis wasperformed using OnyxCeph3™ software. Cephalometric points and measurementswere performed according to the recommendations of W. B. Downs, J. McNamara, R.A. Holdway, P. F. Schmuth, A. M. Schwarz, C. C. Steiner and C. H. Tweed. In the licensedstatistical package "Statistica 6.0", using regression analysis, the followingteleroentgenographic characteristics of the position of the occlusal plane weresimulated: the angle YGOCLPl, the angle POR_DOP, the angle POR_OCP, and theSN_OSP angle. It was established that in both young men and women, all four possiblemodels with a determination coefficient from 0.808 to 0.998 in young men and from0.832 to 0.974 in young women were constructed. In the analysis of models ofteleroentgenographic characteristics of the position of the occlusal plane, dependingon the peculiarities of the metric characteristics of the craniofacial complex, it wasfound that in young men the most frequent regression equations include - the Witsindicator (21.1% for all four equations), the angle AB_NPOG (15.8%) and the distancePN_POG (10.5%). In young women, most often the regression equations include - Witsindicator (17.4% - also to all 4 equations); angle AB_NPOG, distance AFH, angle MMand angle SN_GoGn (by 8.7%). So, using the method of stepwise regression, amongUkrainians of juvenile age, based on the features of teleroentgenographic indicators,reliable models of individual cephalometric characteristics of the occlusal plane werecreated.Keywords: occlusal plane, cephalometry, regression analysis, young men and women,orthognathic bite. На сьогоднішній день немає чітких рекомендацій щодо застосування того чи іншого показника, цефалометричного методу,нормативної бази для мешканців України при оцінці цефалометричних характеристик змикальної площини. Мета дослідження- шляхом вивчення цефалометричних показників і проведення прямого покрокового регресійного аналізу розробити у юнаківі дівчат України з ортогнатичним прикусом математичні моделі індивідуальних характеристик положення змикальноїплощини. У 38 юнаків (віком від 17 до 21 року) та 55 дівчат (віком від 16 до 20 років) з оклюзією наближеною до ортогнатичногоприкусу та збалансованими обличчями були отримані бокові телерентгенограми за допомогою пристрою Veraviewepocs 3D,Моріта (Японія). Цефалометричний аналіз проводили за допомогою програмного забезпечення OnyxCeph3™. Цефалометричніточки та вимірювання проводили згідно рекомендацій W. B. Downs, J. McNamara, R. A. Holdway, P. F. Schmuth, A. M. Schwarz,C. C. Steiner та C. H. Tweed. В ліцензійному статистичному пакеті "Statistica 6.0", з використанням регресійного аналізу,проведено моделювання наступних телерентгенографічних характеристик положення змикальної площини: кута YGOCLPl,кута POR_DOP, кута POR_OCP та кута SN_OСP. Встановлено, що як в юнаків, так і у дівчат побудовані усі 4 можливихмоделі з коефіцієнтом детермінації від 0,808 до 0,998 в юнаків і від 0,832 до 0,974 у дівчат. При аналізі моделейтелерентгенографічних характеристик положення змикальної площини в залежності від особливостей метричниххарактеристик краніофаціального комплексу встановлено, що в юнаків найбільш часто до регресійних рівнянь входять -показник Wits (21,1% - до усіх 4 рівнянь), кут AB_NPOG (15,8%) та відстань РN_POG (10,5%). У дівчат найбільш часто дорегресійних рівнянь входять - показник Wits (17,4% - також до усіх 4 рівнянь); кут AB_NPOG, відстань AFH, кут ММ та кутSN_GoGn (по 8,7%). Таким чином, за допомогою методу покрокової регресії з включенням, у українців юнацького віку, наоснові особливостей телерентгенографічних показників розроблені достовірні моделі індивідуальнихтелерентгенографічних характеристик положення змикальної площини.Ключові слова: змикальна площина, цефалометрія, регресійний аналіз, юнаки, дівчата, ортогнатичний прикус. На сегодняшний день нет четких рекомендаций по применению того или иного показателя, цефалометрического метода,нормативной базы для жителей Украины при оценке цефалометрических характеристик замыкательной плоскости. Цель исследования - путем изучения цефалометрических показателей и проведения прямого пошагового регрессионного анализаразработать у юношей и девушек Украины с ортогнатическим прикусом математические модели индивидуальныххарактеристик положения замыкательной плоскости. У 38 юношей (в возрасте от 17 до 21 года) и 55 девушек (в возрастеот 16 до 20 лет) с окклюзией приближенной к ортогнатическому прикусу и сбалансированными лицами были полученыбоковые телерентгенограммы с помощью устройства Veraviewepocs 3D, Морита (Япония). Цефалометрический анализпроводили с помощью программы OnyxCeph3™. Цефалометрические точки и измерения проводили согласно рекомендациямW. B. Downs, J. McNamara, R. A. Holdway, P. F. Schmuth, A. M. Schwarz, C. C. Steiner и C. H. Tweed. В лицензионном статистическомпакете "Statistica 6.0", с использованием регрессионного анализа, проведено моделирование следующихтелерентгенографических характеристик положения замыкательной плоскости: угла YGOCLPl, угла POR_DOP, углаPOR_OCP и угла SN_OСP. Установлено, что как у юношей, так и у девушек построены все 4 возможных модели скоэффициентом детерминации от 0,808 до 0,998 у юношей и от 0,832 до 0,974 у девушек. При анализе моделейтелерентгенографических характеристик положения замыкательной плоскости в зависимости от особенностейметрических характеристик краниофациального комплекса установлено, что у юношей наиболее часто к регрессионнымуравнениям входят - показатель Wits (21,1% - к всем 4 уравнениям), угол AB_NPOG (15,8%) и расстояние РN_POG (10,5%).У девушек наиболее часто к регрессионным уравнениям входят - показатель Wits (17,4% - также ко всем 4 уравнениям);угол AB_NPOG, расстояние AFH, угол ММ и угол SN_GoGn (по 8,7%). Таким образом, с помощью метода пошаговойрегрессии с включениями, для украинцев юношеского возраста, на основе особенностей телерентгенографическихпоказателей, разработаны достоверные модели индивидуальных телерентгенографических характеристик положенияокклюзионной плоскости. Ключевые слова:окклюзионная плоскость, цефалометрия, регрессионный анализ, юноши, девушки, ортогнатический прикус.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/791
ISSN: 1861-031X
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри описової та клінічної анатомії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
cephalometric .pdf264,08 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.