Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/555
Назва: Особливості зв’язків сонографічних розмірів нирок з антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів
Інші назви: Особенности связей сонографических размеров почек с антропо-соматометрическими показателями мужчин и женщин разных соматотипов
Peculiarities of the correlations of kidneys sonographic sizes with anthropo-somatometric indices of men and women of different somatotypes.
Автори: Устименко, О. С.
Ustymenko, O.
Ключові слова: сонографічні розміри нирок
антропометрія
соматотип
практично здорові чоловіки та жінки
регресійний аналіз
статевий диморфізм
сонографические размеры почек
антропометрия
соматотип
практически здоровые мужчины и женщины
регрессионный анализ
половой диморфизм
асимметрия
sonographic sizes of the kidneys
anthropometry
somatotype
practically healthy men and women
regression analysis
sexual dimorphism
asymmetry
Дата публікації: 2019
Видавництво: Друкарня НМУ, м. Київ
Короткий огляд (реферат): Первинні антропометричні та сонографічні показники практично здорових чоловіків і жінок Подільського регіону України взяті з банку даних науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова в рамках договору про наукове співробітництво з кафедрою анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Враховуючи результати попереднього кореляційного аналізу, для побудови моделей сонографічних розмірів нирок у чоловіків і жінок різних соматотипів брали лише антропометричні й соматотипологічні показники, що мали достовірні або се-редньої сили недостовірні зв’язки. Вперше встановлено, що у чоловіків і жінок мезоморфного соматотипу з 16 можливих сонографічних розмірів нирок побудовані лише по 7 достовірних регре-сійних моделей. Вперше встановлено, що у чоловіків і жінок ендо-мезоморфного сомато-типу побудовані по 14 достовірних регресійних моделей сонографічних розмірів нирок в залежності від показників будови та розмірів тіла. Вперше між практично здоровими чоловіками і жінками мезоморфного або ендо-мезоморфного соматотипів встановлені прояви статевого диморфізму вхо-дження до моделей сонографічних розмірів нирок антропометричних і сома-тотипологічних показників. Більш виражені розбіжності встановлені між предста-вниками мезоморфного соматотипу. Ключові слова: сонографічні розміри нирок, антропометрія, соматотип, практично здорові чоловіки та жінки, регресійний аналіз, статевий диморфізм, асиметрія. Первичные антропометрические и сонографические показатели практически здоровых мужчин и женщин Подольского региона Украины, которые были взяты с банка данных научно-исследовательского центра Винницкого национального ме-дицинского университета им. Н.И. Пирогова в рамках договора про научное со-трудничество с кафедрой анатомии человека Национального медицинского универ-ситета имени А.А. Богомольца. Учитывая результаты предыдущего корреляционного анализа, для построения моделей сонографических размеров почек у мужчин и женщин разных соматотипов брали только антропометрические и соматотипологические показатели, которые имели достоверные или средней силы недостоверные связи. Впервые установлено, что у мужчин и женщин мезоморфного соматотипа из 16 возможных сонографических размеров почек построены только по 7 достоверных регрессионных моделей. Впервые установлено, что у мужчин и женщин ендо-мезоморфного сомато-типа построены по 14 достоверных регрессионных моделей сонографических раз-меров почек в зависимости от показателей строения та размеров тела. Впервые между практически здоровыми мужчинами и женщинами мезо-морфного или ендо-мезоморфного соматотипов установлены проявления полового диморфизма вхождение к моделям сонографических размеров почек антропометрических и соматотипологических показателей. Более выраженные разногласия установлены между представителями мезоморфного соматотипа. Primary anthropometric and sonographic indexes of practically healthy men and women of the Podillia region of Ukraine are taken from the data bank of the research center of the National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya within the framework of the agreement on scientific cooperation with the Department of Human Anatomy of the Bogomolets National Medical University. Taking into account the results of the previous correlative analysis, for the con-struction of models of sonographic sizes of the kidneys, men and women of different somatotypes, we only took anthropometric and somatotypological indicators that had reliable or medium strength false correlations. For the first time, it has been found that in men and women of mesomorphic somatotype of 16 possible sonographic sizes of the kidneys, only 7 reliable regression models. For the first time, it has been found that men and women of the endo-mesomorphic somatotype constructed 14 reliable regression models of sonographic sizes of the kidneys, depending on the body structure and body sizes. For the first time between practically healthy male and female mesomorphic or endo-mesomorphic somatotypes, manifestations of sexual dimorphism have been es-tablished for including to models of sonographic sizes of the kidneys anthropometric and somatotypological parameters. More pronounced discrepancies are established between the representatives of the mesomorphic somatotype. Key words: sonographic sizes of the kidneys, anthropometry, somatotype, practically healthy men and women, regression analysis, sexual dimorphism, asymmetry.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/555
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій кафедри описової та клінічної анатомії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Автореферат Устименко (1).pdfАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук671,5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.