Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/544
Назва: Моніторинг захворюваності на хвороби сечостатевої системи як основа для обгрунтування лікувально-профілактичних заходів
Інші назви: Мониторинг заболеваемости болезнями мочеполовой системы как основа для обоснования лечебно-профилактических мероприятий
Population morbidity monitoring diseases of the genitourinary system as a basis for the development of treatment and preventive measures
Автори: Дячук, Михайло Дмитрович
Грузєва, Тетяна Степанівна
Dіachuk, Mykhаilo
Gruzieva, Tetiana
Ключові слова: хвороби сечостатевої системи, моніторинг, захворюваність, поширеність хвороб, особливості та тенденції, регіональні, статево-вікові аспект
болезни мочеполовой системы, мониторинг, заболеваемость, распространенность болезней, особенности и тенденции, региональные, половозрастные аспекты
diseases of the genitourinary system, monitoring, morbidity, prevalence of diseases, features and trends, regional, gender-age aspects
Дата публікації: 2019
Видавництво: ІВО "Медицина України"
Серія/номер: Єдине здоров’я та проблеми харчування;2019. - №1 (50). – С. 67-74.
Короткий огляд (реферат): РЕЗЮМЕ. Вступ. В основі обґрунтування заходів з попередження захворювань, їхньої вчасної діагностики та ефективного лікування лежать дані щодо особливостей та тенденцій захворюваності в різних групах населення, що вимагає постійного якісного моніторингу. Мета дослідження. Встановлення особливостей та тенденцій захворюваності на хвороби сечостатевої системи населення України.ABSTRACT. Introduction. Measures for the prevention of diseases, their timely diagnosis and effective treatment are based on data on the features and trends of morbidity in different groups of the population, which requires constant quality monitoring. The Aim of the Study. to identify the features and trends in the incidence of the genitourinary system diseases among the population of Ukraine. Material and Methods. When performing research bibliographic, epidemiological and medical-statistical methods were used. Results. The structure of incidence and prevalence of the genitourinary system diseases in population of Ukraine is estimated. High levels of incidence and prevalence of the genitourinary system diseases among the population are established, as evidenced by the third ranked place of urugenital diseases in the structure of incidence and the fifth place - in the structure of the prevalence of all diseases. The negative tendencies in the indicators dynamics during 1991-2017 were revealed, in particular, the increase in the incidence of the genitourinary system diseases of Ukrainian population by 58.8 %, prevalence - by 87.2 %, including among children - by 2 times and by 83.2 % respectively. The structure of morbidity in different age and sex groups is characterized. It was found that the incidence of diseases of the genitourinary system of the female population was higher than that of males (by 4.5 times); of the working age population - by 2.0 times compared to the population older than the able-bodied age; of urban population - by 49.8 % higher compared with rural. The differences in the incidence of certain nosological forms depending on the age of the population and the sex are revealed. The estimation of incidence and prevalence of diseases of the genitourinary system in certain administrative territories of Ukraine is given. Conclusions. The analysis of statistical information revealed significant rates and negative tendencies in the increase of the morbidity of the population for diseases of the genitourinary system, features of the prevalence of pathology in the regional, sexual, and age aspects. The established features and trends require further indepth study and taking into account in the development of medical-preventive measures. Матеріали та методи. При виконанні дослідження використано бібліографічний, епідеміологічний та медико-статистичний методи. Результати. Оцінено структуру захворюваності та поширеності хвороб сечостатевої системи серед населення України. Встановлено високі рівні захворюваності на патологію сечостатевої системи та її поширеності серед населення, про що свідчить ІІІ рангове місце урогенітальних захворювань у структурі загальної захворюваності та V місце – у структурі поширеності усіх хвороб. Виявлено негативні тенденції динаміки показників упродовж 1991-2017 рр., зокрема зростання захворюваності населення України на патологію сечостатевої системи на 58,8 %, поширеності – на 87,2 %, у т. ч. серед дитячого населення – у 2 рази та на 83,2 % відповідно. Охарактеризовано структуру захворюваності щодо різних вікових і статевих груп. Встановлено суттєво вищі показники захворюваності на хвороби сечостатевої системи жіночого населення (в 4,5 раза) порівняно з чоловічим, населення працездатного віку (в 2,0 раза) порівняно з населенням старше працездатного віку, міського населення (на 49,8 %) порівняно з сільським. Виявлено відмінності в захворюваності на окремі нозологічні форми залежно від віку населення і статі. Дано оцінку захворюваності та поширеності патології сечостатевої системи на окремих адміністративних територіях України. Висновки. Аналіз статистичної інформації виявив значні масштаби та негативні тенденції до зростання захворюваності населення на хвороби сечостатевої системи, особливості поширеності патології в регіональному, статевому, віковому аспекті. Встановлені особливості та тенденції потребують подальшого поглибленого вивчення та врахування при розробці медико-профілактичних заходів. РЕЗЮМЕ. Введение. В основе обоснования мероприятий по предупреждению заболеваний, их своевременной диагностики и эффективного лечения лежат данные об особенностях и тенденциях заболеваемости в различных группах населения, что требует постоянного качественного мониторинга. Цель исследования. Установление особенностей и тенденций заболеваемости болезнями мочеполовой системы населения Украины. Материалы и методы. При выполнении исследования использованы библиографический, эпидемиологический и медико-статистический методы. Результаты. Оценена структура заболеваемости и распространенности болезней мочеполовой системы среди населения Украины. Установлены высокие уровни патологии мочеполовой системы и ее распространенности среди населения, о чем свидетельствует III ранговое место урогенитальных заболеваний в структуре общей заболеваемости и V место ‒ в структуре распространенности всех болезней. Выявлены негативные тенденции динамики показателей в течение 1991-2017 гг., в частности рост заболеваемости населения Украины патологией мочеполовой системы на 58,8 %, распространенности ‒ на 87,2 %, в т. ч. среди детского населения ‒ в 2 раза и на 83 2 % соответственно. Охарактеризована структура заболеваемости по различным возрастным и половым группам. Установлено существенно более высокие показатели заболеваемости болезнями мочеполовой системы женского населения (в 4,5 раза) по сравнению с мужским, населения трудоспособного возраста (в 2,0 раза) по сравнению с населением старше трудоспособного возраста, городского населения (на 49,8 %) по сравнению с сельским. Выявлены различия в заболеваемости отдельных нозологических форм в зависимости от возраста населения и пола. Дана оценка заболеваемости и распространенности патологии мочеполовой системы на отдельных административных территориях Украины. Выводы. Анализ статистической информации выявил значительные масштабы и негативные тенденции к росту заболеваемости населения болезнями мочеполовой системы, особенности распространенности патологии в региональном, половом и возрастном аспекте. Установленные особенности и тенденции требуют дальнейшего углубленного изучения и учета при разработке медико-профилактических мероприятий.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/544
ISSN: 2664-0694 (Онлайн)
2663-9726 (Друкований)
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
OneH_Diach&Gr.pdf103,78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.