Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4940
Назва: ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ
Автори: Колосович, І. В.
Безродний, Б. Г.
Черепенко, І. В.
Ключові слова: ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ, ХІРУРГІЯ, ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Дата публікації: вер-2022
Видавництво: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародної участі «Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи» 28 вересня 2022 р., м Київ
Короткий огляд (реферат): Вступ Результатом вищої медичної освіти є набуття певних компетенцій, які дозволяють фахівцю реалізуватись в обраній спеціальності та бути конкурентоспроможним в умовах постіндустріального суспільства, де панують науково-інформаційні технології, конкурентність, суперництво (держав та особистостей). При цьому фахівець має бути носієм не тільки енциклопедичних знань, але й високо компетентним професіоналом, що забезпечує технологічний та комерційний успіх персонально його трудової діяльності та установи, де він працює [1]. Тому в умовах соціальної та професійної мобільності напрямком модернізації вищої освіти є переорієнтація навчання із накопичення знань до формування компетентностей професійної діяльності, що особливо стосується освітянської діяльності у галузі медицини. [2,3,4]. Закон України «Про освіту» (2017), участь України у Болонському процесі організації освіти зобов’язує викладачів розуміти та впроваджувати навчальні технології європейських колег. Впровадження компетентнісного підходу вимагає перегляду методологічних основ викладання дисциплін, з метою впровадження в педагогічних процес технологій навчання та оцінювання стану засвоєння студентами визначених програмою компетентностей [4,5]. МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у 2008 р. розроблено «Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти», який ґрунтується на компетентнісному підході через створення системи засобів із переходом від оцінювання знань до оцінювання певних компетенцій та рівня компетентності загалом [4]. Однак виклики сучасності (пандемія Covid-19, військова агресія рф) суттєво впливають на учбовий процес та вимагають удосконалення методик навчання студентів-медиків. Метою даного дослідження є покращення засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок, передбачених навчальною програмою з хірургії на основі залучення сучасних комп’ютерних технологій в умовах викликів сучасності. Матеріали та методи Для реалізація галузевих стандартів вищої освіти нами було розроблено та проведено апробацію удосконаленого навчально-методичного забезпечення та засобів контролю за набутими студентами теоретичними знаннями та практичними навичками. Засвоєння їх дозволить майбутнім лікарям виконувати типові завдання професійної діяльності і бути конкурентоспроможними на ринку праці. Особливу увагу було приділено наданню медичної допомоги при невідкладних станах. Зокрема нами було розроблено нову робочу навчальну програму із дисципліни «Хірургія», яка побудована на сучасній методології організації навчального процесу - кредитно-трансферній системі із застосуванням компетентнісного підходу для навчання та оцінювання теоретичного рівня знань та практичних навичок студентів. На базі ОПП та ОКХ за спеціальністю 222 «Медицина», зокрема 14.01.03 «Хірургія» було визначено зміст та кінцеві цілі навчання з дисципліни, проведено структуризацію навчальної програми на модулі з впровадженням кредитів ЕCTS, як одиниці виміру навчального навантаження студента. Причому до кредиту ЕCTS включено всі види діяльності студента, передбачені у його індивідуальному плані: лекційні, практичні, індивідуальні заняття, виробнича практика, підготовка та складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2», практично орієнтованого державного іспиту, науково-дослідна робота тощо. Вивчення певного модуля закінчується підсумковим модульним контролем. Ступінь засвоєння передбачених програмою практичних навичок здійснювався у спеціально обладнаних навчальних кімнатах, оснащених відповідними муляжами, симуляторами, фантомами, інструментами та спеціальним обладнанням. Вкрай важливим є забезпечення студентам можливості працювати у таких учбових класах протягом як аудиторних занять, так і у період після аудиторної підготовки. З цією метою створено класи самопідготовки із черговим викладачем. Для підвищення мотиваційної складової вивчення дисципліни, використовується щоденна індивідуальна робота студентів із пацієнтами, коли вони у складі палатних команд беруть участь в обстеженні та лікуванні хворих, особисто спостерігають та оцінюють ефективність лікувально-діагностичних заходів. В умовах викликів сучасності після запровадження дистанційної, а пізніше змішаної форми навчання при проведенні практичних, семінарських занять, лекцій, атестації студентів-випускників почали використовуватись платформи для відеотелефонії та організації відеоконференцій (Zoom та Skype). Окрім спілкування в реальному часі дані платформи дозволяють транслювати екран викладача або студента, що сприяє якісному обміну інформацією. Неабиякою популярністю серед викладачів користуються вбудовані в програму прості у використанні графічні редактори, за допомогою яких можна більш доступно доносити свою думку до студента. З метою оперативного обміну мультимедійним контентом невеликого об’єму або текстовими повідомленням часто користуємося VoIP додатками для обміну повідомлень Viber, Telegram тощо. Особливо зручно для проведення навчального процесу є можливість створення груп користувачів для обміну інформацією у даних застосунках. При обміні файлами великого розміру користуємося хмарними сховищами, основним недоліком безкоштовної підписки яких є обмежений об’єм інформації, що може зберігатися та передаватися. Даного недоліку позбавлені приватні мережеві системи зберігання даних NAS, представниками яких є Synology, QNAP та ін. В реаліях сьогодення все більше викладачів стають власниками даних пристроїв. Дуже полегшує освітній процес платформи дистанційного навчання NEURON та LIKAR_NMU. Вони дозволяють вибірково надавати доступ студенту до необхідної дисципліни. Окрім розміщення інформаційних джерел для проведення занять, вони дозволяють об’єктивно оцінити знання студентів. Ми проводимо таку оцінку на кожному занятті у вигляді тестового контролю та в кінці циклу дисципліни, як один із етапів підсумкового модульного контролю. Для оцінки студента пропонуємо описати представлені дані інструментальних та лабораторних методів дослідження, дати відповідь на ситуаційні задачі. Маючи велику базу завдань унеможливлюється повторення останніх в різних групах студентів. Всі відповіді та коментарі викладача зберігаються в системі необмежений час. Також для зручності студентів на платформі розміщені відеоматеріали лекцій та практичних навичок. Це дозволяє краще підготуватися студенту до майбутнього заняття та, за необхідності, заздалегідь сформувати питання. Відпрацювання практичних навичок відбувається у навчальних кімнатах, оснащених тематичними муляжами, як зазначалось вище. Платформи дистанційного навчання з успіхом використовуються і при очному навчанні, як додаткове джерело інформації та один із етапів оцінки знань студентами. З метою оцінки ефективності навчання студентів хірургії нами порівнювалась традиційна форма навчання та методики навчання з залученням сучасних комп’ютерних технологій. Результати При тестовому контролі кінцевого рівня знань кращі результати виявлено у студентів, які навчались за новітньою методикою. Зокрема у студентів дослідної групи кількість задовільних оцінок статистично достовірно зменшилась на 17 % (р≤0,05), а кількість оцінок «відмінно» збільшилась на 10,0 % (р≤0,05). Кількість оцінок «добре» збільшилось 6,0 % (р≥0,05), що статистично не достовірно. Обговорення Для мобілізації студентів щодо підвищення ефективності вивчення дисципліни «Хірургія», яка містить велику кількість формальної інформації та вимагає набуття значної кількості практичних мануальних навичок необхідно використовувати активні форми навчальної роботи. Це дозволяє реалізувати свій інтелектуальний потенціал більшій кількості студентів і, таким чином, покращити результати навчання. Причому засвоєння студентами кожної компетентності залежить як від методики навчання, так і від мотиваційної компоненти щодо підвищення особистих рівнів компетентності. Тому мобілізація студентів для активної пізнавальної діяльності активізується тільки в умовах наближених до реального життя – змагальності, конкуренції за результат, суперництві. А це можливо лише при високому інтелекті викладача, наявності матеріалів та сучасних засобів для уніфікованого контролю за навчальним процесом та високим базовим рівнем підготовки студентів, які мають мотивацію отримати високий професійний рівень підготовки. Висновки В умовах викликів сучасності використання компетентнісного підходу при залученні сучасного навчально-методичного та комп’ютерного забезпечення для реалізації цілей навчання при викладанні хірургії, забезпечує покращення засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок, передбачених навчальною програмою. Література 1. Поляченко Ю.В. Медична освіта у світі та в Україні / Ю.В.Поляченко [та ін.]. - К.: Книга плюс, 2005. 2. Філоненко М. М. Методика викладання у вищій медичній школі на засадах компетентнісного підходу: Методичні рекомендації для викладачів та здобувачів наукового ступеню доктора філософії (PhD) ВМ(Ф)НЗ України. — К., 2016. — 88 с. 3. Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти [текст]: підручник /С. Д. Максименко, М. М. Філоненко. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – С. 109-116. 4. Компетентнісний підхід у підготовці студентів-медиків / М. М. Рожко, А. М. Ерстенюк, В. В. Капечук [та ін.] // Медична освіта. – 2016. – № 2. – С. 102–107. 5. Гашинова К.Ю. Роль самостійної роботи у формуванні професійної компетенції лікаря / К.Ю. Гашинова, В.В. Дмитриченко //«Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації»: матеріли ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 28–29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина І / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял ПРИНТ. – С. 40–42.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4940
ISBN: 978-966-460-154-9
Розташовується у зібраннях:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри хірургії №2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Матерiали.pdf2,12 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.