Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/481
Назва: Morphological state of the renal medulla in rats in case of an experimental burn injury under conditions of gekoton
Автори: Черкасов, В. Г.
Cherkasov, V.
Kovalchuk, O.
Pastukhova, V. A.
Malikov, O.
Ключові слова: burn
renal medulla
light and electron microscopy
опік
мозкова речовина нирки
світлова та електронна мікроскопія
ожог
мозговое вещество почки
световая и электронная микроскопия
Дата публікації: 2018
Видавництво: Morphologia
Серія/номер: 12;2
Короткий огляд (реферат): ABSTRACT. Background. The article presents structural changes of the renal medulla in experimental traumatic skin injury in rats under conditions of intravenous infusion of a colloid-hyperosmolar solution of gekoton. It was found that gekoton acts on the structure of the body as a cytoprotector. Objective. To study structural changes of the renal medulla in case of an experimental skin burn injury in rats under conditions of an intravenous infusion of gekoton. Methods. Macroscopic, histological, electron microscopic, laboratory, statistical analysis. The experimental study of morphological changes of the renal medulla in case of burn disease (within 1, 3, 7, 14, 21, 30 days) under condition of exposure to 0,9 % NaCl solution and an infusion of colloidal hyperosmolar drugs with detoxicating, rheological, energetic, antishock effect gekoton and lactoproteinum with sorbitol has been executed in 90 male Wistar rats of 155-160 g. Results. The destruction of microvilli of limbus penicillatus and the breakage of apical region epithelial cells cytoplasm of proximal convoluted tubules of the nephron are typical for the renal medulla in rats with skin burns which were given the gekoton solution during the first three days, one and three days after the experiment began. Conclusion. In case of an experimental skin burn of ІІ-ІІІ grade of 21-23 % of body surface area in rats a remarkable cytoprotective effect of gekoton on the structure of the renal medulla is a morphologic equivalent of positive effect of an intravenous infusion of gekoton. The above-mentioned cytoprotective effect is caused by the induction of mitochondria hypertrophy and hyperplasia, as well as the stimulation of mitophagy which provides the removal of damaged mitochondria and suppresses the progress of cell apoptosis. Анотація. Передумови. Актуальність даної роботи обумовлена тим, що в даний час аналіз показни- ків структурних змін мозкової речовини нирки в разі опікової хвороби в умовах терапії інфузією колоїдних гіперосмолярних розчинів не представлений як самостійний предмет дослідження. Стаття присвячена стру- ктурним змінам мозкової речовини нирки щурів при експериментальній травмі шкіри в умовах внутріш- ньовенної інфузії колоїдно-гіперсомолярним розчином гекотону. Встановлено, що гекотон діє як цитопро- тектор. Мета. Дослідження структурних змін мозкової речовини нирки у разі експериментальної травми шкіри щурів за умов внутрішньовенного введення гекотону. Методи. Макроскопічні, гістологічні, електро- нномікроскопічні, лабораторні, статистичного аналізу. Експериментальне дослідження морфологічних змін мозкової речовини нирки при опіковій хворобі (протягом 1, 3, 7, 14, 21, 30 днів) за умов впливу 0,9% розчину NaCl і інфузії колоїдних гіперосмолярних препаратів з детоксикаційним, реологічним, енергетич- ним, протишоковим ефектом гекотона було проведено на 90 щурах-самцях лінії Wistar вагою 155-160 г. Результати. Зміни мікроциркуляції та руйнування цитоплазми епітеліальних клітин апікального відділу проксимальних звивистих канальців нефрону характерні для мозкової речовини нирки щурів з опіком шкі- ри, які отримували розчин гекотону протягом перших трьох днів після початку експерименту. Висновок. При експериментальному опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня площею 21-23% поверхні тіла щурів після введення гекотону визначається позитивний цитопротекторний ефект на мозкову речовину нирки, що є морфологіч- ним еквівалентом позитивного ефекту внутрішньовенного введення гекотону. Вищезгаданий цитопротек- торний ефект обумовлений індукцією гіпертрофії мітохондрій та гіперплазії, а також стимуляцією мітофа- гії, яка забезпечує видалення пошкоджених мітохондрій та пригнічує розвиток апоптозу клітин. Аннотация. Предпосылки. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время анализ показателей структурных изменений мозгового вещества почки в случае ожоговой болезни в ус- ловиях терапии инфузией коллоидных гиперосмолярных растворов не представлен как самостоятельный предмет исследования. Статья посвящена структурным изменениям мозгового вещества почки крыс при экспериментальной травме кожи в условиях внутривенной инфузии коллоидно-гиперсомолярным рас- твором гекотона. Цель. Исследование структурных изменений мозгового вещества почки при экспери- ментальной травме кожи крыс в условиях введения гекотона. Методы. Макроскопические, гистологиче- ские, электронномикроскопические, лабораторные, статистического анализа. Экспериментальное иссле- дование морфологических изменений мозгового вещества почки при ожоговой болезни (в течение 1, 3, 7, 14, 21, 30 дней) в условиях воздействия 0,9% раствора NaCl и инфузии коллоидных гиперосмолярных препаратов с детоксикационным, реологическим, энергетическим, противошоковым эффектом гекотона было проведено на 90 крысах-самцах линии Wistar весом 155-160 г. Результаты. Изменение микроцир- куляции и разрушение цитоплазмы эпителиальных клеток апикального отдела проксимальных канальцев нефрона характерные для мозгового вещества почки крыс с ожогом кожи, которые получали раствор гекотона в течение первых трех дней после начала эксперимента. Вывод. При экспериментальном ожоге кожи II-III степени площадью 21-23% поверхности тела крыс после введения гекотона определяется по- ложительный цитопротекторный эффект на мозговое вещество почки, что является морфологическим эквивалентом положительного эффекта после введения гекотона. Вышеупомянутый цитопротекторный эффект обусловлен индукцией гипертрофии митохондрий и гиперплазии, а также стимуляцией митофа- гии, которая обеспечивает удаление поврежденных митохондрий и подавляет развитие апоптоза клеток.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/481
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри анатомії людини

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
morphological state.pdf1,03 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.