Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/478
Назва: Стратегічні напрями оптимізації кадрового забезпечення офтальмологічної служби
Інші назви: Strategic directions for optimization of the personal provision of the ophthalmological service
Стратегические направления оптимизации кадрового обеспечения офтальмологической службы
Автори: Саксонов, Станіслав Геннадійович
Грузєва, Тетяна Степанівна
Saksonov, Stanislav
Gruzieva, Tetiana
Ключові слова: кадрові ресурси, офтальмологічна служба, оптимізація кадрового забезпечення, напрями розвитку, думка організаторів охорони здоров’я, думка споживачів офтальмологічних послуг.
кадровые ресурсы, офтальмологическая служба, оптимизация кадрового обеспечения, направления развития, мнение организаторов здравоохранения, мнение потребителей офтальмологических услуг.
personnel resources, ophthalmologic service, optimization of personnel supply, directions of development, opinion of health organizers, opinion of consumers of ophthalmologic services.
Дата публікації: 2019
Видавництво: Українська медична стоматологічна академія
Серія/номер: Вісник проблем біології і медицини;2019. - Вип. 1, Т.2 (149). - С.326-330
Короткий огляд (реферат): Резюме. Мета дослідження: визначення напрямів оптимізації кадрового забезпечення офтальмологічної служби з точки зору організаторів охорони здоров’я та пацієнтів закладів охорони здоров’я. Об’єкт і методи дослідження: використано бібліографічний, соціологічний, медико-статистичний методи та системного підходу. Розроблено спеціальний інструментарій та проведено соціологічне опитування серед 117 організаторів охорони здоров’я та 468 пацієнтів закладів охорони здоров’я офтальмологічного профілю різних регіонів України. Результати. Встановлено, що організатори охорони здоров’я вважають необхідним інвестування в розвиток кадрових ресурсів офтальмологічної служби (87,2±3,3 на 100 опитаних), створення гідних умов праці (75,2±4,6), забезпечення ефективного використання ресурсів (82,1±3,9), здійснення підготовки кадрових ресурсів офтальмологічної служби відповідно до реальних потреб (78,6±4,3), вдосконалення навчальних програм підготовки та підвищення кваліфікації (69,2±5,1), підвищення мотивації до професійної діяльності (80,3±3,7), заохочення участі громад в прийнятті рішень щодо кадрового забезпечення офтальмологічної служби (68,4±5,2), вдосконалення регулювання різнобічних питань атестації та акредитації (64,1±5,5). Визначено, що споживачі медичних послуг причинами невисокої їх якості вважають брак персоналу (74,4±2,3 на 100 опитаних), погані умови праці (59,8±2,9), недостатнє забезпечення сучасною технікою, обладнанням (62,2±2,8) тощо. На їх думку необхідним є збільшення чисельності фахівців офтальмологічного профілю, вдосконалення організації офтальмологічної допомоги, поліпшення умов праці фахівців, оснащення закладів сучасною апаратурою, медикаментами, підвищення професійної майстерності офтальмологів, удосконалення комунікаційної та етико-деонтологічної складової їх підготовки. На основі аналізу бачення проблем кадрового забезпечення офтальмологічної служби та шляхів їх вирішення організаторами надання і споживачами офтальмологічних медичних послуг з урахуванням положень міжнародно визнаних стратегій встановлено напрями оптимізації кадрової складової офтальмологічної допомоги. Висновки. Обгрунтовано необхідність застосування міжсекторального та загальнодержавного підходу до вирішення проблем кадрового забезпечення офтальмологічної служби, включення питань розвитку кадрових ресурсів офтальмологічного профілю в загальну стратегію розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я. Визначено складові програм розвитку кадрових ресурсів офтальмологічної служби, а саме виявлення потреби в кадрових ресурсах, удосконалення політики планування, підготовки, розподілу, найму фахівців офтальмологічного профілю, інвестування в їх підготовку та розвиток, створення потенціалу закладів на різних рівнях, моніторинг та оцінка кадрових ресурсів офтальмологічної служби тощо. Резюме. Цель исследования: определение направлений оптимизации кадрового обеспечения офтальмологической службы с точки зрения организаторов здравоохранения и пациентов учреждений здравоохранения. Объект и методы исследования: использован библиографический, социологический, медико-статистический методы и метод системного подхода. Разработан специальный инструментарий и проведен социологический опрос среди 117 организаторов здравоохранения и 468 пациентов учреждений здравоохранения офтальмологического профиля разных регионов Украины. Результаты. Установлено, что организаторы здравоохранения считают необходимым инвестирование в развитие кадровых ресурсов офтальмологической службы (87,2±3,3 на 100 опрошенных), создание достойных условий труда (75,2±4,6), обеспечение эффективного использования ресурсов (82,1±3,9), осуществление подготовки кадровых ресурсов офтальмологической службы в соответствии с реальными потребностями (78,6±4,3), совершенствование учебных программ подготовки и повышения квалификации (69,2±5,1), повышение мотивации к профессиональной деятельности (80,3±3,7), поощрение участия населения в принятии решений по кадровому обеспечению офтальмологической службы (68,4±5,2), совершенствование регулирования разносторонних вопросов аттестации и аккредитации (64,1±5,5). Определено, что потребители медицинских услуг причинами невысокого их качества считают нехватку персонала (74,4±2,3 на 100 опрошенных), плохие условия труда (59,8±2,9), недостаточное обеспечение современной техникой, оборудованием (62,2±2,8) и др. По их мнению, необходимо увеличение численности специалистов офтальмологического профиля, совершенствование организации офтальмологической помощи, улучшения условий труда специалистов, оснащение учреждений современной аппаратурой, медикаментами, повышение профессионального мастерства офтальмологов, совершенствование коммуникационной и этико-деонтологической составляющей их подготовки. На основе анализа видения проблем кадрового обеспечения офтальмологической службы и путей их решения организаторами предоставления и потребителями офтальмологических медицинских услуг с учетом положений международно-признанных стратегий установлены направления оптимизации кадровой составляющей офтальмологической помощи. Выводы. Обоснована необходимость применения межсекторального и общегосударственного подхода к решению проблем кадрового обеспечения офтальмологической службы, включения вопросов развития кадровых ресурсов офтальмологического профиля в общую стратегию развития кадровых ресурсов здравоохранения. Определены u1089 составляющие программ развития кадровых ресурсов офтальмологической службы, а именно выявление потребности в кадровых ресурсах, совершенствование политики планирования, подготовки, распределения, найма специалистов офтальмологического профиля, инвестирование в их подготовку и развитие, создание потенциала учреждений на разных уровнях, мониторинг и оценка кадровых ресурсов офтальмологической службы и др. Аbstract. The aim of the study was to determine the areas of optimization of staffing of the ophthalmologic service from the point of view of the organizers of health care and patients of health care institutions. Object and methods: used bibliographic, sociological, medical-statistical methods and systematic approach. A special toolkit has been developed and a sociological survey has been conducted among 117 healthcare providers and 468 patients of the ophthalmologic healthcare institutions in various regions of Ukraine. Results. It has been established that the organizers of health care consider it necessary to invest in the development of personnel resources of the ophthalmologic service (87.2±3.3 per 100 respondents), creation of decent working conditions (75.2 ± 4.6), ensuring efficient use of resources (82.1±3.9), training of personnel resources of the ophthalmology service in accordance with real needs (78.6±4.3), improvement of training programs of training and advanced training (69.2±5.1), increasing motivation to professional activity (80.3±3.7), encouraging participation of communities in decision-making on staffing ophthalmic services (68.4±5.2), to improve the regulation of diverse issues of certification and accreditation (64.1±5.5). It was determined that consumers of medical services consider the reasons for their low quality as lack of personnel (74.4±2.3 per 100 respondents), poor working conditions (59.8±2.9), insufficient provision with modern equipment, equipment (62.2±2.8) and so on. In their opinion, it is necessary to increase the number of specialists in the ophthalmologic profile, improve the organization of ophthalmologic help, improve the working conditions of specialists, equipping facilities with modern equipment, medicines, improving the professional skills of ophthalmologists, improving the communication and ethical and deontological component of their training. On the basis of the analysis of the vision of the staffing of the ophthalmologic service and the ways of their solution by the organizers of provision and consumers of ophthalmologic medical services, taking into account the provisions of internationally recognized strategies, the directions of optimization of the staffing component of ophthalmic care are set. Conclusion. The necessity of using a cross-sectoral and national approach to solving the problems of staffing of the ophthalmologic service is substantiated, including the development of personnel resources of the ophthalmologic profile into the general strategy of development of human resources of health care. The components of the programs of development of personnel resources of the ophthalmologic service are identified, namely, the identification of the need for personnel resources, the improvement of the planning, preparation, distribution, hiring of specialists in the ophthalmologic profile, investment in their preparation and development, establishment of the capacity of institutions at various levels, monitoring and evaluation of personnel resources ophthalmologic service, etc.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/478
ISSN: 2077-4214
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
VPBM_2_Sak&Gr.pdf140,99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.