Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/471
Назва: Features of correlations of computer-tomographic sizes of premolars with cephalometric indices of practically healthy men from the Western and Eastern regions of Ukraine
Автори: Черкасов, Віктор Гаврилович
Cherkasov, Victor
Orlovskiy, V.O.
Chaika, Vitaliy
Ключові слова: regional features
premolars
cephalometry
correlations
practically healthy men
регіональні особливості
практично здорові чоловіки
кореляції
малі кутні зуби
цефалометрія
цефалометрия
практически здоровые мужчины.
региональные особенности
малые коренные зубы
корреляции
Дата публікації: 2018
Видавництво: National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Серія/номер: ;30
Короткий огляд (реферат): According to the data of modern scientific literature in order to achieve good functional and aesthetic indicators, prevention of the development of relapse in the process of orthodontic treatment should take into account the interdependence odometometric and cephalometric indicators. In this case, orthodontists need to make an amendment to the features of correlations characteristic of one or another ethnic group of the population. The purpose of this study was to establish the features of the connections of linear computational-tomographic sizes of premolars and their roots with cephalometric indices of practically healthy men of the Western and Eastern regions of Ukraine. On the basis of the medical center "Vinintermed LTD", 71 healthy and healthy men aged from 19 to 35 years from the Western region (n = 36, residents from Volyn, Rivne, Lviv, Chernivtsi, Ternopil, Khmelnytsky, Transcarpathian and Ivano-Frankivsk regions) and the Eastern region (n = 35, residents from Kharkiv, Donetsk and Luhansk regions), a cone-ray computer tomography was performed using the Veraviewepocs- 3D dental cavity beam (Morita, Japan). On cone-ray computer tomograms small angular teeth of the upper and lower jaws were measured: the length of the tooth; the length of palatal and cheek's roots of small angular teeth of the upper and lower jaw; height of tooth crown; vestibular-lingual dimensions of the crown and neck of the tooth; mesio-distal dimensions of the crown and neck of the tooth. Cephalometric studies were conducted taking into account the generally accepted recommendations and anatomical points. The statistical processing of the obtained results was carried out using the statistical software package "Statistica 6.1" using the nonparametric Spirman method. A number of anthropogenetic studies confirmed the division of Ukrainians into regional groups (East, West, North, South), divergence between them reaches a high level. Therefore, the difference between the correlations of odonto-kefalometric indices between regions with a larger taxonomic distance (east-west, north-south) should be expected. As a result of the conducted researches in practically healthy men the following regional features of connections of linear sizes of premolars with cephalometric indicators of a brain skull are established: the Western region is mainly direct reliable (r = 0.34 - 0.45) and unreliable average force (r = 0.30 - 0.36) connections (9.0% on the upper jaw, of which the relative majority are with the height of teeth and their crowns and the length of the roots and 7.6% on the lower jaw, of which the relative majority is mesio-distal and vestibular-lingual sizes); the Eastern region - mostly reverse reliable (r = -0.34 - 0.45) and unreliable mean strength (r = -0.30 - 0.34) connections (5.1% on the upper jaw and 5.4% on the lower jaw, in both cases the relative majority with the height of the teeth and their crowns and the length of the roots). The following regional peculiarities of connections were established with the indicators of the facial skull: the Western region - mostly direct (r = 0.33 - 0.57) and unreliable mean strength (r = 0.30 - 0.42) connections (9.9% on the upper jaw and 12.2% on the lower jaw, in both cases the relative majority of mesio-distal and horse-lingual dimensions); Eastern region - mostly direct (r = 0.34 - 0.52) and unreliable mean strength (r = 0.30- 0.44) connections (7.4% on the upper jaw, of which the relative majority with height teeth and their crowns and the length of the roots and 9.2% on the lower jaw, of which the relative majority are mesio-distal and vestibular-lingual dimensions). Анотація. Згідно даних сучасної наукової літератури для досягнення хороших функціональних і естетичних показників, попередження розвитку рецидиву в процесі ортодонтичного лікування необхідно враховувати взаємозалежності одонтометричних і кефалометричних показників. При цьому, ортодонтам потрібно робити поправку на особливості кореляцій, характерних для тієї чи іншої етнічної групи населення. Метою даного дослідження було встановлення особливостей зв'язків лінійних комп'ютерно-томографічних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів із цефалометричними показниками практично здорових чоловіків західного і східного регіонів України. На базі медичного центру "Вінінтермед ЛТД" у 71 соматично здорових чоловіків віком від 19 до 35 років із західного регіону (n = 36, мешканці Волинської, Рівненської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської та Івано-Франківської областей) та східного регіону (n = 35, мешканці Харківської, Донецької та Луганської областей) була проведена конусно-променева комп'ютерна томографія за допомогою дентального конусно- променевого томографа Veraviewepocs-3D (Morita, Японія).На конусно-променевих комп'ютерних томограмах малих кутніх зубів верхньої й нижньої щелеп проводили вимірювання: довжини зуба; довжини піднебінного і щічного коренів малих кутніх зубів верхньої й нижньої щелепи; висота коронки зуба; присінково-язикових розмірів коронки і шийки зуба; мезіо-дистальниих розмірів коронки і шийки зуба. Цефалометричні дослідження проводили із врахуванням загальноприйнятих рекомендацій та анатомічних точок. Статистична обробка отриманих результатів була проведена з використанням статистичного програмного пакета "Statistica 6.1" з використанням непараметричного методу Спірмана. В ряді антропогенетичних досліджень підтверджено поділ українців на регіональні групи (схід, захід, північ, південь), дивергенція між якими сягає високого рівня. Тому очікуванними мають бути і відмінності кореляцій одонто-кефалометричних показників між регіонами з більшою таксономічною відстанню (схід-захід, північ-південь). В результаті проведених досліджень у практично здорових чоловіків встановлені наступні регіональні особливості зв'язків лінійних розмірів малих кутніх зубів із кефалометричними показниками мозкового черепу: західний регіон - переважно прямі достовірні (r= 0,34 - 0,45) і недостовірні середньої сили (r= 0,30 - 0,36) зв'язки (9,0 % на верхній щелепі, з яких відносна більшість із висотою зубів і їх коронок та довжиною коренів та 7,6 % на нижній щелепі, з яких відносна більшість із мезіо-дистальними і присінково-язиковими розмірами); східний регіон - переважно зворотні достовірні (r= -0,34 - -0,45) і недостовірні середньої сили (r= -0,30 - -0,34) зв'язки (5,1 % на верхній щелепі і 5,4 % на нижній щелепі, в обох випадках відносна більшість із висотою зубів і їх коронок та довжиною коренів). З показниками лицевого черепу встановлені наступні регіональні особливості зв'язків: західний регіон - переважно прямі достовірні (r= 0,33 - 0,57) і недостовірні середньої сили (r= 0,30 - 0,42) зв'язки (9,9 % на верхній щелепі і 12,2 % на нижній щелепі, в обох випадках відносна більшість із мезіо-дистальними і присінково-язиковими розмірами); східний регіон - переважно прямі достовірні (r= 0,34 - 0,52) і недостовірні середньої сили (r= 0,30 - 0,44) зв'язки (7,4 % на верхній щелепі, з яких відносна більшість із висотою зубів і їх коронок та довжиною коренів та 9,2 % на нижній щелепі, з яких відносна більшість із мезіо- дистальними і присінково-язиковими розмірами). Аннотация. Согласно данным современной научной литературы для достижения хороших функциональных и эстетических показателей, предупреждение рецидива в п роцессе ортодонт ического лечения необходимо учит ыват ь взаимозависимости одонтометричних и кефалометрических показателей. При этом, ортодонт нужно делать поправку на особенности корреляций, характерных для той или иной этнической группы населения. Целью данного исследования было установление особенностей связей линейных компьютерно-томографических размеров малых коренных зубов и их корней с цефалометрическими показателями практически здоровых мужчин западного и восточного регионов Украины. На базе медицинского центра "Вининтермед ЛТД" в 71 соматически здоровых мужчин в возрасте от 19 до 35 лет из западного региона (n = 36, жители Волынской, Ровенской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областей) и восточного региона (n = 35, жители Харьковской, Донецкой и Луганской областей) была проведена конусно- лучевая компьютерная томография с помощью дентального конусно-лучевой томографа Veraviewepocs-3D (Morita, Япония). На конусно-лучевых компьютерных томограммах малых коренных зубов верхней и нижней челюстей проводили измерения: длины зуба; длины небного и щечной корней малых коренных зубов верхней и нижней челюсти; высота коронки зуба; преддверно-языковых размеров коронки и шейки зуба; мезио-дистальных размеров коронки и шейки зуба. Цефалометрические исследования проводили с учет ом общеп ринятых рекомендаций и анатомических точек. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием статистического программного пакета "Statistica 6.1" с использованием непараметрического метода Спирмана. В ряде антропогенетических исследований подтверждено разделение Украинской на региональные группы (восток, запад, север, юг), дивергенция между которыми достигает высокого уровня. Поэтому ожиданными должны быть и различия корреляций одонтому-кефалометрических показателей между регионами с большим таксономической расст оянием (восток-запад, север-юг). В результате проведенных исследований у практически здоровых мужчин установлены следующие региональные особенности связей линейных размеров малых коренных зубов с кефалометрическими показателями мозгового черепа: западный регион - преимущественно прямые достоверные (r = 0,34 - 0,45) и недостоверные средней силы (r = 0,30 - 0,36) связи (9,0% на верхней челюсти, из которых относительное большинство с высотой зубов и их коронок и длиной корней и 7,6% на нижней челюсти, из которых относительное большинство из мезио-дистальными и преддверно-языковыми размерами) восточный регион - преимущественно обратные достоверны (r = -0,34 - -0,45) и недостоверные средней силы (r = -0,30 - -0,34) связи (5,1% на верхней челюсти и 5,4% на нижней челюсти, в обоих случаях относительное большинство с высотой зубов и их коронок и длиной корней). С показателями лицевого черепа установлены следующие региональные особенности связей: западный регион - преимущественно прямые достоверные (r = 0,33 - 0,57) и недостоверные средней силы (r = 0,30 - 0,42) связи (9,9% на верхней челюсти и 12,2% на нижней челюсти, в обоих случаях относительное большинство с мезио- дистальными и преддверно-языковыми размерами); восточный регион - преимущественно прямые достоверные (r = 0,34 - 0,52) и недостоверные средней силы (r = 0,30 - 0,44) связи (7,4% на верхней челюсти, из которых относительное большинство с высотой зубов и их коронок и длиной корней и 9,2% на нижней челюсти, из которых относительная большинство из мезио-дистальными и преддверно-языковыми размерами).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/471
ISSN: 1861-031X
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри анатомії людини

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
features of correlations.pdf299,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.