Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/427
Назва: Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази (NOS3–786T>C) з тяжкістю діастолічної дисфункції лівого шлуночка і легеневої гіпертензії у пацієнтів із серцевою недостатністю та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Автори: Амосова, Катерина Миколаївна
Черняєва, Катерина Ігорівна
Руденко, Юлія Володимирівна
Натрус, Лариса Валентинівна
Безродний, Андрій Борисович
Коваленко, Аза Анатоліївна
Лисак, Зореслава Василівна
Ключові слова: ендотеліальна NO-синтаза
діастолічна дисфункція
поліморфізми
легенева гіпертензія
Дата публікації: 2019
Видавництво: Український кардіологічний журнал
Серія/номер: Український кардіологічний журнал;том 26, №1
Короткий огляд (реферат): Мета роботи – визначити поліморфізми гена синтази оксиду азоту (eNOS) –786 TC rs 2070744 і асоціацію відповідних генотипів зі ступенем вираження діастолічної дисфункції лівого шлуночка (ЛШ), легеневої гіпертензії та станом пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) і серцевою недостатністю (СН) зі збереженою фракцією викиду (ФВ) ЛШ. Матеріали і методи. У відкрите обсерваційне дослідження залучили 69 пацієнтів віком (67,4±10,2) року з АГ та СН зі збереженою ФВ ЛШ: 29 (42 %) жінок і 40 (58 %) чоловіків, із СН ІІ–ІІІ функціонального класу за NYHA, гемодинамічно стабільних. За критеріями Shah виділено: фенотип «старіння» – 11 (15,9 %) осіб, «ожиріння» – 14 (20,3 %) пацієнтів, «захворювання коронарних артерій» – 16 (23,2 %) хворих, «легенева гіпертензія» – 17 (24,6 %) пацієнтів (з достовірним переважанням хворих генотипу СС), «артеріальна гіпертензія» – 17 (24,6 %) хворих. Результати та обговорення. «Дикий» гомозиготний генотип ТТ виявлено у 34 хворих (49,3 %, група ТТ), гетерозиготний генотип ТС – у 21 (30,4 %, група ТС) і «мутантний» гомозиготний СС генотип – у 14 хворих (20,3 %, група СС). Групи не відрізнялися за гендерним складом (чоловіків 19 (55,9 %), 12 (60 %) і 11 (61,1 %), p>0,05), за середнім віком (67,1±8,9), (65,4±10,6) і (64,9±10,3) року; p>0,05) та за частотою коморбідних станів. Найгіршу дистанцію шестихвилинної ходьби відзначено в групі СС, порівняно з ТТ і ТС ((371,8±77,7), (385,7±85,4) і (314,3±69,1) м; р<0,05); так само як і вищий рівень NT-proBNP ((668,1±317,8), (636,9±433,2) і (806,9±369,7) пг/мл; р<0,05); більший індекс маси міокарда ЛШ ((187,4±37,1), (182,2±25,7) і (195,2±28,5) г/м2; р<0,05). Відзначено більший ступінь вираження діастолічної дисфункції ЛШ у групі СС, порівняно з ТТ і ТС згідно з е´серед ((5,0±1,7), (5,3±0,8) і (4,7±0,6) см/с; р<0,05) і Е/е´ (14,5±1,3; 15,1±1,5 і 15,9±2,1; р<0,05). Систолічний тиск у легеневій артерії був найвищим у групі СС ((50,0±19,9) мм рт. ст. порівняно з (39,6±10,3) у групі ТТ і (40,0±19,2) мм рт. ст. у групі ТС; р<0,05), як і тиск заклинювання легеневих капілярів, і транспульмональний градієнт (р<0,05). У пацієнтів групи СС значніше порушені пружно-еластичні властивості артерій за показниками індексу аугментації (р<0,001) і швидкості поширення пульсової хвилі на каротидно-феморальному сегменті (р<0,05), зі зниженням системного артеріального комплаєнсу (на 38,2 і 29 %, порівняно з ТТ і ТС (р<0,05) і збільшенням Еа відповідно на 21 і 9 % (р<0,05). За даними манжеткової проби, у пац ієнтів групи СС, порівняно з такими в групах ТТ і ТС, спостерігалося погіршення ЕЗВД, відповідно на 19,8 і 17,3 % (р<0,05). Висновки. У пацієнтів з АГ і СН зі збереженою ФВ ЛШ наявність генотипу СС гена NOS3 rs 2070744, порівняно з іншими поліморфізмами, асоціюється з більшим ступенем вираження діастолічної дисфункції ЛШ, легеневої гіпертензії і порушенням ендотелійзалежної вазодилатації та пружно-еластичних властивостей системних артерій за даними аналізу пульсової хвилі. Ассоциация полиморфизма гена эндотелиальной NO-синтазы (NOS3–786T>C) с тяжестью диастолической дисфункции левого желудочка и легочной гипертензии у пациентов с сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка Цель работы – определить полиморфизмы гена синтазы оксида азота –786T>C rs 2070744 и ассоциацию соответствующих генотипов с выраженностью диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ), легочной гипертензии (ЛГ) и состоянием упруго-эластических свойств артерий у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и сердечной недостаточностью (СН) с сохраненной фракцией выброса (ФВ) ЛЖ. Материалы и методы. Обследовано 69 пациентов в возрасте (67,4±10,2) года с АГ и СН с сохраненной ФВ: 29 (42 %) женщин и 40 (58 %) мужчин, с СН II–III функционального класса по NYHA, гемодинамически стабильных. По критериям Shah выделено: фенотип «старение» – 11 (15,9 %) человек, «ожирение» – 14 (20,3 %) пациентов, «заболевание коронарных артерий» – 16 (23,2 %) больных, «легочная гипертензия» – 17 (24,6 %) пациентов (с достоверным преобладанием больных генотипа СС), «артериальная гипертензия» – 17 (24,6 %) больных. Результаты и обсуждение. «Дикий» гомозиготный генотип ТТ выявлен у 34 больных (49,3 %; группа ТТ), гетерозиготный генотип ТС – у 21 (30,4 %; группа ТС) и «мутантный» гомозиготный генотип СС – у 14 больных (20,3 %; группа СС). Группы не отличались по соотношению полов (мужчин 19 (55,9 %), 12 (60 %) и 11 (61,1 %); p<0,05), по среднему возрасту ((67,1±8,9), (65,4±10,6) и (64,9±10,3) года; p>0,05), и по частоте коморбидных состояний. Наименьшую дистанцию шестиминутной ходьбы зафиксировали в группе СС по сравнению с ТТ и ТС ((371,8±77,7), (385,7±85,4) и (314,3±69,1); р<0,05), так же как и уровень NT-proBNP ((668,1±317,8), (636,9±433,2) и (806,9±369,7) пг/мл; р<0,05), больше ИММЛЖ ((187,4±37,1), (182,2±25,7) и (195,2±28,5) г/м2; р<0,05). Отмечено большую (р<0,05) выраженность диастолической дисфункции ЛЖ в группе СС по сравнению с ТТ и ТС согласно показателям е’сред и Е/е’. Систолическое давление в легочной артерии было самым высоким в группе СС (р<0,05), как и давление заклинивания в легочных капиллярах, и транспульмональный градиент (р<0,05). У пациентов группы СС были более нарушены упруго-эластические свойства артерий по показателям индекса аугментации (р<0,001) и скорости распространения пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте (р<0,05), со снижением системного артериального комплаенса (на 38,2 и 29 % по сравнению с группами ТТ и ТС (р<0,05) и увеличением Еа соответственно на 21 и 9 % (р<0,05). По данным манжеточной пробы, у пациентов группы СС, по сравнению с таковыми в группах ТТ и ТС, наблюдали ухудшение эндотелийзависимой вазодилатации, соответственно на 19,8 и 17,3 % (р<0,05). Выводы. У пациентов с АГ и СН с сохраненной ФВ ЛЖ наличие генотипа СС гена NOS3 rs 2070744, по сравнению с другими полиморфизмами, ассоциируется с большей выраженностью диастолической дисфункции ЛЖ, легочной гипертензии и нарушением эндотелийзависимой вазодилатации и упруго-эластических свойств системных артерий по данным анализа пульсовой волны. Association of polymorphism of the endothelial NO synthase gene (NOS3–786T>C) with severity of left ventricle diastolic dysfunction and pulmonary hypertension in patients with heart failure and preserved ejection fraction Ê.M. Amosova 1, K.I. Cherniaieva 1, Yu.V. Rudenko 1, L.V. Natrus 1, A.B. Bezrodny 1, A.A. Kovalenko 2, Z.V. Lysak 2 1 O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine 2 Oleksandrivska Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine The aim – to determine polymorphisms of the nitric oxide synthase gene -786T>C rs 2070744 and the association of the corresponding genotypes with the severity of left ventricle (LV) diastolic dysfunction (DD), pulmonary hypertension (PH) and elastic properties of the arteries in patients with arterial hypertension (AH) and heart failure (HF) with preserved ejection fraction (EF). Materials and methods. We included 69 patients (pts) with AH and HF with preserved EF (31 female (41.9 %) and 33 male (58.1 %)), aged 67.4±10.2 years; II–III class NYHA, hemodynamically stable. According to Shah’s criteria, the «aging» phenotype was identified in 11 (15.9 %) pts, «obesity» – 14 (20.3 %) pts, «coronary artery disease» – 16 (23.2 %) pts, «pulmonary hypertension» – 17 (24.6 %) pts (with a significant predominance of patients with CC genotype), «arterial hypertension» – 17 (24.6 %) pts. Results and discussion. «Wild» homozygous TT genotype was found in 34 pts (49.3 %, TT group), heterozygous TC genotype – in 21 pts (30.4 %, TC group) and «mutant» homozygous CC genotype – in 14 pts (20.3 %, CC group). The groups did not differ in gender (male 19 or 55.9 %, 12 or 60 % and 11 or 61.1 %, p<0.05) and average age (67.1±8.9, 65.4±10.6 and 64.9±10.3 years p>0.05), and in prevalence of comorbidities. The worst result of 6-minute walk test was in the CC group compared with TT and TC (371.8±77.7, 385.7±85.4 and 314.3±69.1, p<0.05), as well as higher NT-proBNP level (668.1±317.8, 636.9±433.2 and 806.9±369.7, p<0.05), greater LVMI (187.4±37.1, 182.2±25.7 and 195.2±28.5, p<0.05). There was markedly more pronounced DD LV in the CC group compared with TT and TC, according to average e’ (p<0.05) and E/e’ (p<0.05). SPAP was the highest in the CC group (p<0.05), as well as PCWP and TPG (p<0.05). Patients of the CC group had worse elastic properties of arteries according to AIx75 (p<0.001) and PWVc-f (p<0.05), with a decrease in SAC (by 38.2 and 29 % compared to TT and TC (p<0.05) and an increase in Ea, respectively, by 21 and 9 % (p<0.05). According to the cuff test in patients of the CC group, compared with those in the TT and TC groups, worsening of endotelium-dependent vasodilation, respectively by 19.8 and 17.3 % (p<0.05) was revealed. Conclusions. Compared to other polymorphisms, the CC genotype of the NOS3 rs 2070744 gene is associated with greater severity of DD LV, LH and impaired LV diastolic function and elastic properties of systemic arteries, according to pulse wave analysis in patients with AH and HF with preserved EF.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/427
ISSN: 1608-635X
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної.pdf184,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.