Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1857
Назва: Удосконалення методів діагностики та корекції внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини з надмірною вагою
Автори: Колосович, І. В.
Безродний, Б. Г.
Ключові слова: внутрішньочеревна гіпертензія, гостра хірургічна патологія, надмірна вага
Дата публікації: лис-2018
Видавництво: Klinichna khirurhiia
Серія/номер: 85;11.3
Короткий огляд (реферат): Стійке підвищення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) у хворих на гостру хірургічну патологію органів черев- ної порожнини може спричинювати розлади в системах організму, які ведуть до виникнення синдрому черевної порожнини (СЧП). Особливу групу ризику щодо виник- нення СЧП складають хворі з надмірною вагою (НВ), тоб- то з ожирінням (індекс маси тіла більше 30). Діагностика внутрішньочеревної гіпертензії (ВЧГ) є важливою скла- довою в лікуванні патології органів черевної порожни- ни і залежить від точного та швидкого вимірювання ВЧТ.Стандартом визначення ВЧТ є вимірювання тиску у се- човому міхурі (ТСМ). Недоліками цієї методики є склад- ність її використання для тривалого моніторингу (ТМ), що впливає на точність результатів дослідження. Усі відо- мі методики ТМ мають суттєві недоліки, невисоку чутли- вість (до 80%), небезпечні розвитком інфекційних усклад- нень з боку сечового міхура. Для корекції ВЧГ запропоновано чимало методик. У хі- рургічних хворих з НВ найбільш ефективним способом корекції ВЧГ є лапароліфтинг (ЛЛ). Однак усі відомі спо- соби ЛЛ використовують ендоліфт, що потребує спеціаль- них умов (стерильність, наявність анестезіолога тощо). Мета дослідження – удосконалення методів діагнос- тики та покращання результатів лікування хворих на го- стру патологію органів черевної порожнини з НВ, що ускладнена ВЧГ. Матеріали та методи. Вимірювання ВЧТ здійснюва- ли шляхом пролонгованого моніторингу ТСМ за удоско- наленою нами методикою, суть якої полягає у наступно- му. Хворому встановлюють двохбалонний трьохпросвіт- ний катетер Фолея в сечовий міхур, фіксують катетер шля- хом роздування проксимального балону, а дистальний балон заповнюють 25 мл фізіологічного розчину і з’єд- нують з електронним тензодатчиком, третій (вільний) канал виходить у сечоприймач. За період з 2013 по 2018 рр. запропонований спосіб було застосовано у 42–х хво- рих на гостру патологію органів черевної порожнини на фоні НВ: 22 хворих (52,4%) з гострим панкреатитом, 20 осіб (47,6%) – з гострою спайковою кишковою непрохід- ністю). Чоловіків було 23 особи (54,8%), жінок 19 (45,2%). Середній вік пацієнтів складав 52,3+1,2 років. Корекцію ВЧТ у хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини з НВ здійснювали за допо- могою методики ЛЛ. Використовували розроблений нами екзоліфт, який представляв собою спеціальний поліети- леновий рукав шириною 15 см (товщина 50 мкм), обгор- нутий навколо тулуба хворого на рівні пупкової зони. Під рукав вводили поліетиленову трубку, з’єднану з електрич- ним аспіратором; простір між рукавом та шкірою герме- тизували за допомогою адгезивних стрічок. Після ство- рення негативного тиску між шкірою та рукавом на рів- ні 1,15–0,20 атм., за допомогою двох піднімаючих тросів, фіксованих одним кінцем до рукава на передньо–бокових поверхнях живота, а з іншого боку – до утримуючого ме- ханізму ліжка, проводили тракцію рукава, а з ним і пере- дньої черевної стінки до нормалізації ВЧТ. Дана методика була використана у 23 (54,8%) з 42 досліджуваних хворих. Результати дослідження. Чутливість способу про- лонгованого моніторингу ТСМ склала 95,2%, специфіч- ність – 85,7%. Це дозволило в усіх пацієнтів на гостру хі- рургічну патологію органів черевної порожнини вчас- но виявити ВЧГ (І ступеня – в 30,95% випадків, ІІ – 50%, ІІІ – 19,05%) та в комплексному лікуванні особливо зо- середитись на заходах по боротьбі з підвищеним ВЧТ. Використання запропонованого способу корекції ВЧТ шля- хом ЛЛ у складі консервативних заходів боротьби з ВЧГ у хворих на хірургічну патологію органів черевної порож- нини дозволило зменшити частоту розвитку системних ускладнень на 37,1%, місцевих ускладнень – на 19,3%, а за- гальної летальності – на 9,8%. Висновки. Застосування запропонованого способу ви- мірювання внутрішньочеревного тиску дозволило опти- мізувати методику діагностики внутрішньочеревної гі- пертензії шляхом пролонгованого моніторингу тиску у сечовому міхурі та вчасно розпочати профілактичні та лікувальні заходи. Застосування запропонованого способу корекції вну- трішньочеревної гіпертензії шляхом лапароліфтингу доз- воляє ефективно знизити внутрішньочеревний тиск у хворих на хірургічну патологію органів черевної порож- нини з надлишковою вагою, уникнути розвитку синдро- му черевної порожнини та мінімізувати частоту розвит- ку системних ускладнень і летальність.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1857
ISSN: 0023 — 2130
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри загальної хірургії №2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
XXIV Congress of Surgeons_2018.pdf10,03 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.