Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1144
Назва: Influence of lactoproteinum solution with sorbitol on dna content of cells of endocrine glands on the background of skin burn in rats
Інші назви: Вплив розчину лактопротеїну з сорбітолом на вміст днк клітин ендокринних залоз на фоні опікушкіри у щурів
Влияние раствора лактопротеина с сорбитолом на содержание днк клеток эндокринныхжелез на фоне ожога кожи у крыс
Автори: Dzevulska, I.V
Cherkasov, E.V.
Kovalchuk, O.I.
Majewskyi, Yu.G.
Pastukhova, V.A.
Kyselova, T.M.
Ключові слова: DNA-cytometry
thermal damage to the skin of rats
adenohypophysis
adrenal glands
thymus
Lactoproteinum with sorbitol
0.9% NaCl solution
ДНК-цитометрія
термічне ушкодження шкіри щурів
наднирники
тимус
лактопротеїн з сорбітолом
0,9 % розчин NaCl
аденогіпофіз
ДНК-цитометрия
термическое повреждение кожи
аденогипофиз
надпочечники
тимус
лактопротеин с сорбитолом
0,9 % раствор NaCl
Дата публікації: 2018
Видавництво: Світ медицини та біології, Полтава
Серія/номер: 64;2
Короткий огляд (реферат): Damage to the endocrine glands is one of the key pathogenetic factors in skin burns, but intracellular mechanisms of the effect of burn disease and its therapy on these organs continue to be poorly understood. The article presents the results of the study of DNA content in adenohypophysis, adrenal and thymus cells of rats by flowing DNA-cytometry against the background of thermal skin burn and correction of it with solutions of 0.9% NaCl or Lactoproteinum with sorbitol. The study was performed 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after the thermal burn of 2-3 degrees of 21-23% of the body surface and its correction. The statistical processing of the obtained results was carried out in the license package "STATISTICA 6.1" using nonparametric estimation methods. Against the backdrop of applying 0.9% NaCl solution in adenohypophysis cells, occurs a significant decrease in the parameters of the synthetic S-phase (the percentage ratio of the DNA synthesis phase to all cells of the cell cycle) already from 1 day of the experiment, which were restored to the control level only 21 days after the skin burn. The index of the interval SUBG0G1 (DNA fragmentation index) against the background of applying 0.9% NaCl solution increased significantly from 3 days, and the decrease in the indicator in adenohypophysis cells was observed from the 14th day of the study. In adrenal cells, a significant increase in the S-phase index was observed with a 0.9% NaCl solution correction followed by a decrease from the 3 days of the experiment, and the SUB-G0G1 interval also increased from 1 day, followed by a decrease in this index. Against the background of correction with 0.9% NaCl solution, a significant decrease in the S-phase index of thymus cells was observed 1 day after the skin burn, and on the 3 day there was an increase in this index with its normalization after 14 days from the beginning of the experiment. The parameters of the SUB-G0G1 interval of thymus cells were elevated from 1 day, but after 7 days did not differ from those of the control group. With the use of a solution of Lactoproteinum with sorbitol, the amplitude of the S-phase and the SUB-G0G1 interval of adenohypophysis, adrenal and thymus cells decreased, indicating a cytoprotective effect of this drug. It was concluded that correcting by the 0.9% NaCl solution not sufficiently compensated the DNA damage of the endocrine glands after thermal skin burn, and the use of Lactoproteinum with sorbitol significantly improves the studied DNA content in these organs. Key words: DNA-cytometry, thermal damage to the skin of rats, adenohypophysis, adrenal glands, thymus, Lactoproteinum with sorbitol; 0.9% NaCl solution. Пошкодження ендокринних залоз є одним з ключових патогенетичних факторів при опіку шкіри, але продовжують залишатися маловивченими внутрішньо-клітинні механізми впливу опікової хвороби і її терапії на дані органи. У статті представлені результати дослідження вмісту ДНК в клітинах аденогіпофізу, наднирників і тимусу щурів методом проточної ДНК-цитометрії на тлі термічного опіку шкіри і корекції розчинами 0,9% NaCl або лактопротеїну з сорбітолом. Дослідження проведено через 1, 3, 7, 14, 21 і 30 діб після термічного опіку 2-3 ступеня 21-23% поверхні тіла і його корекції. Статистика обробка отриманих результатів проведена в ліцензійному пакеті "STATISTICA 6.1" з використанням непараметричних методів оцінки. На тлі використання 0,9% розчину NaCl в клітинах аденогіпофізу відбувається істотне зниження показників синтетичної S-фази (відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх клітин клітинного циклу) вже з 1 доби експерименту, які відновлювалися до рівня контролю тільки через 21 добу після опіку шкіри. Показник інтервалу SUB-G0G1 (показник фрагментації ДНК) на тлі застосування 0,9% розчину NaCl суттєво збільшується з 3 доби, а зниження даного показника в клітинах аденогіпофізу спостерігали з 14 доби дослідження. У клітинах надниркових залоз на тлі корекції 0,9% розчином NaCl встановлено істотне збільшення показника S-фази з наступним його зниженням починаючи з 3 доби експерименту, а інтервал SUB-G0G1 також підвищувався з 1 доби з подальшим зниженням цього показника. На тлі корекції 0,9% розчином NaCl спостерігається істотне зниження показника S-фази клітин тимусу через 1 добу після опіку шкіри, а на 3 добу спостерігалося збільшення цього показника з його нормалізацією через 14 діб від початку експерименту. Показники інтервалу SUB-G0G1 клітин тимусу були підвищеними починаючи з 1 доби, але вже через 7 діб не відрізнялися від аналогічних показників групи контролю. При застосуванні розчину лактопротеїну з сорбітолом зафіксовано зниження амплітуди показників S-фази і інтервалу SUB-G0G1 клітин аденогіпофізу, наднирників і тимусу, що вказує на цитопротективний ефект даного препарату. Зроблено висновок, що при корекції 0,9% розчином NaCl недостатньо компен- сується пошкодження ДНК ендокринних залоз після термічного опіку шкіри, а застосування лактопротеїну з сорбітолом істотно покращує досліджувані показники вмістуДНКв цих органах. Ключові слова: ДНК-цитометрія, термічне ушкодження шкіри щурів, аденогіпофіз, наднирники, тимус, лактопротеїн з сорбітолом; 0,9 % розчин NaCl. Повреждения эндокринных желез являются одним из ключевых патогенетических факторов при ожоге кожи, но продолжают оставаться малоизученными внутриклеточные механизмы влияния ожоговой болезни и ее терапии на данные органы. В статье представлены результаты исследования содержания ДНК в клетках аденогипофиза, надпочечников и тимуса крыс методом проточной ДНК-цитометрии на фоне термического ожога кожи и коррекции растворами 0,9 % NaCl или лактопротеина с сорбитолом. Исследование проведено через 1, 3, 7, 14, 21 и 30 суток после термического ожога 2-3 степени 21-23 % поверхности тела и его коррекции. Cтатистическая обработка полученных результатов проведена в лицензийном пакете "STATISTICA 6.1" с использованием непараметрических методов оценки. На фоне примененния 0,9 % раствора NaCl в клетках аденогипофиза происходит существенное снижение показателей синтетической S- фазы (процентное соотношение фазы синтеза ДНК ко всем клеткам клеточного цикла) уже с 1 суток эксперимента, которые восстанавливались до уровня контроля только через 21 сутки после ожога кожи. Показатель интервала SUB-G0G1 (показатель фрагментации ДНК) на фоне применения 0,9 % раствора NaCl существенно увеличивается с 3 суток, а снижение даного показателя в клетках аденогипофиза наблюдали с 14 суток исследования. В клетках надпочечников на фоне коррекции 0,9 % раствором NaCl установлено существенное увеличение показателя S-фазы с последующим его снижением начиная с 3 суток эксперимента, а интервал SUB-G0G1 также повышался с 1 суток с последующим снижением этого показателя. На фоне коррекции 0,9 % раствором NaCl наблюдается существенное снижение показателя S-фазы клеток тимуса через 1 сутки после ожога кожи, а на 3 сутки наблюдалось увеличение этого показателя с его нормализацией через 14 суток от начала эксперимента. Показатели интервала SUB-G0G1 клеток тимуса были повышенными начиная с 1 суток, но уже через 7 суток не отличались от аналогичных показателей группы контроля. При применении раствора лактопротеина с сорбитолом зафиксировано снижение амплитуды показателей S-фазы и интервала SUB-G0G1 клеток аденогипофиза, надпочечников и тимуса, что указывает на цитопротективный эффект даного препарата. Сделан вывод, что при коррекции 0,9 % раствором NaCl недостаточно компенсируется повреждение ДНК эндокринных желез после термического ожога кожи, а применение лактопотеина с сорбитолом существенно улучшает изучаемые показатели содержания ДНК в данных органах. Ключевые слова: ДНК-цитометрия, термическое повреждение кожи, аденогипофиз, надпочечники, тимус, лактопротеин с сорбитолом, 0,9 % раствор NaCl.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1144
ISSN: 2079-8334
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри анатомії людини

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SMB-2018-02-033.pdf184,48 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.