Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/479
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЧеркасов, В. Г.-
dc.contributor.authorCherkasov, V.-
dc.contributor.authorGunas, I.-
dc.contributor.authorUstymenko, O.-
dc.contributor.authorShayuk, A.-
dc.contributor.authorProkopenko, S.-
dc.date.accessioned2019-12-03T19:15:57Z-
dc.date.available2019-12-03T19:15:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1818-1295-
dc.identifier.urihttp://ir.librarynmu.com/handle/123456789/479-
dc.description.abstractThe scientific literature presents quite a large number of works, in which the priority role of mathematical modeling in providing high-quality medical care, health and active longevity of a person is determined. The purpose of the work is to construct and analyze the regression models of individual sonographic sizes of kidneys in practically healthy women of the middle intermediate somatotype, depending on the features of the anthropometric and somatotypological indicators. Within the framework of the agreement on scientific cooperation from the database of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya primary sonographic parameters (length, width, anterior-posterior dimension, area of longitudinal and cross-section of the kidneys and their sinuses, as well as volume of the right and left kidneys) and anthropometric indices (obtained by the method of V.V. Bunak in the modification of P.P. Shaparenko) of 17 practically healthy women of the first mature age of the middle intermediate somatotype, who in the third generation live in the Podillya region of Ukraine. The construction of regression models of individual sonographic sizes of the kidneys, depending on the features of anthropo-somatotypological parameters of the body of women of the middle intermediate somatotype, was carried out in the licensed package "Statistica 6.1". In women of the middle intermediate somatotype all 16 possible reliable regression models of sonographic parameters of the kidneys were constructed depending on the anthroposomatotypological parameters with the determination coefficient R2 from 0.891 to 0.978. The analysis of reliable regression models (with a coefficient of determination greater than 0.6), the sonographic parameters of the kidneys in practically healthy women of the middle intermediate somatotype revealed that most often models of both kidneys, as well as separately of the right and left kidneys, include the circumferential dimensions of the body (respectively, 35.9 - 33.3 - 38.5% of the total number of indicators included in the models). In addition, models of both kidneys most often include cephalometric indices (12.6%), thickness of skin-fat folds and body diameters (by 11.7%); models of the right kidney - body diameters (15.7%), cephalometric indices and width of distal epiphyses of long tubular bones of extremities (by 11.8%); models of the right kidney - the thickness of skin and fat folds (17.3%) and cephalometric indices (13.5%). Attention is drawn to the lack of entry into models of sonographic sizes of kidneys total body sizes. В науковій літературі представлено досить велике число робіт, в яких визначається пріоритетна роль математичного моделювання в забезпеченні високоефективного медичного обслуговування, здоров'я та активного довголіття людини. Мета роботи - у практично здорових жінок середнього проміжного соматотипу побудувати та провести аналіз регресійних моделей індивідуальних сонографічних розмірів нирок в залежності від особливостей антропометричних і соматотипологічних показників. У рамках договору про наукове співробітництво із бази даних Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова взяті первинні сонографічні параметри (довжина, ширина, передньо-задній розмір, площа поздовжнього та поперечного перерізу нирок та їх синусів, а також об'єм правої і лівої нирок) і антропометричні показники (отримані за методикою В.В. Бунака у модифікації П.П. Шапаренка) 17 практично здорових жінок першого зрілого віку середнього проміжного соматотипу, які у третьому поколінні проживають на території Подільського регіону України. Побудова регресійних моделей індивідуальних сонографічних розмірів нирок в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних параметрів тіла жінок середнього проміжного соматотипу проведена в ліцензійному пакеті "Statistica 6.1". У жінок середнього проміжного соматотипу побудовані усі 16 можливих достовірних регресійних моделей сонографічних параметрів нирок в залежності від антропо-соматотипологічних показників із коефіцієнтом детермінації R2 від 0,891 до 0,978. При аналізі достовірних регресійних моделей (з коефіцієнтом детермінації більшим 0,6) сонографічних параметрів нирок у практично здорових жінок середнього проміжного соматотипу встановлено, що найчастіше до моделей обох нирок, а також окремо правої і лівої нирок, входять обхватні розміри тіла (відповідно 35,9 - 33,3 - 38,5% від загальної кількості показників, що входять до моделей). Крім того, до моделей обох нирок найчастіше входять кефалометричні показники (12,6%), товщина шкірно-жирових складок і діаметри тіла (по 11,7%); до моделей правої нирки - діаметри тіла (15,7%) та кефалометричні показники й ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок (по 11,8%); до моделей правої нирки - товщина шкірно-жирових складок (17,3%) та кефалометричні показники (13,5%). Привертає увагу відсутність входження до моделей сонографічних розмірів нирок тотальних розмірів тіла. В научной литературе представлено достаточно большое число работ, в которых определяется приоритетная роль математического моделирования в обеспечении высокоэффективного медицинского обслуживания, здоровья и активного долголетия человека. Цель работы - у практически здоровых женщин среднего промежуточного соматотипа построить и провести анализ регрессионных моделей индивидуальных сонографических размеров почек в зависимости от особенностей антропометрических и соматотипологических показателей. В рамках договора о научном сотрудничестве из базы данных Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова взяты первичные сонографические параметры (длина, ширина, передне-задний размер, площадь продольного и поперечного сечения почек и их синусов, а также объем правой и левой почек) и антропометрические показатели (получены по методике В.В. Бунака в модификации П.Ф. Шапаренко) 17 практически здоровых женщин первого зрелого возраста среднего промежуточного соматотипа, которые в третьем поколении проживают на территории Подольского региона Украины. Построение регрессионных моделей индивидуальных сонографических размеров почек в зависимости от особенностей антропо-соматотипологических параметров тела женщин среднего промежуточного соматотипа проведено в лицензионном пакете "Statistica 6.1". У женщин среднего промежуточного соматотипа построены все 16 возможных достоверных регрессионных моделей сонографических параметров почек в зависимости от антропо-соматотипологических показателей с коэффициентом детерминации R2 от 0,891 до 0,978. При анализе достоверных регрессионных моделей (с коэффициентом детерминации большим 0,6) сонографических параметров почек у практически здоровых женщин среднего промежуточного соматотипа установлено, что чаще всего к моделям обеих почек, а также отдельно правой и левой почек, входят обхватные размеры тела (соответственно 35,9 - 33,3 - 38,5% от общего количества показателей, входящих в модели). Кроме того, в модели обеих почек чаще всего входят кефалометрические показатели (12,6%), толщина кожно-жировых складок и диаметры тела (по 11,7%); в модели правой почки - диаметры тела (15,7%), кефалометрические показатели и ширина дистальных эпифизов длинных трубчатых костей конечностей (по 11,8%); в модели правой почки - толщина кожно-жировых складок (17,3%) и кефалометрические показатели (13,5%). Привлекает внимание отсутствие вхождения в модели сонографических размеров почек тотальных размеров тела.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.relation.ispartofseries24;3-
dc.subjectregression analysisuk_UA
dc.subjectsonographic parameters of the kidneysuk_UA
dc.subjectindicators of body structure and body sizesuk_UA
dc.subjectpractically healthy womenuk_UA
dc.subjectmiddle intermediate somatotypeuk_UA
dc.subjectрегресійний аналізuk_UA
dc.subjectсонографічні параметри нирокuk_UA
dc.subjectпоказники будови та розмірів тілаuk_UA
dc.subjectпрактично здорові жінкиuk_UA
dc.subjectсередній проміжний соматотипuk_UA
dc.subjectрегрессионный анализuk_UA
dc.subjectсонографические параметры почекuk_UA
dc.subjectстроения и размеров телаuk_UA
dc.subjectпрактически здоровые женщиныuk_UA
dc.subjectсредний промежуточный соматотипuk_UA
dc.titleModeling of sonographic parameters of the kidneys in practically healthy women of the middle intermediate somatotype depending on the constitutional parameters of the bodyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри описової та клінічної анатомії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
modeling.pdf429,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.