Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/232
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЛахтадир, Т. В.-
dc.contributor.authorLakhtadyr, T.-
dc.date.accessioned2019-11-30T19:25:08Z-
dc.date.available2019-11-30T19:25:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherDOI:10.22141/2224-0586.5.100.2019.177023-
dc.identifier.urihttp://ir.librarynmu.com/handle/123456789/232-
dc.description.abstractАнотація. У статті наведені та проаналізовані результати експериментального дослідження щодо структурних змін кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії розчину HAES-LX-5%. Інфузія HAES-LX-5% викликає чітко виражені нефропротекторні ефекти, але кіркова речовина нирок характеризується наявністю морфологічних змін у складових клубочкового і трубочкового апаратів. До позитивних показників належать структурні ознаки наявності функціонального потенціалу подоцитів за рахунок збереженості клітинних ніжок та стабілізації товщини основної перетинки. У щурів з опіком шкіри відбувається мітоптоз та мікроавтофагійні зміни мітохондрій епітеліоцитів трубочок нефронів. Мікроавтофагійні зміни включають злиття лізосом із невеликими ушкодженими мітохондріями або з невеликими відокремленими фрагментами розгалужених мітохондрій. Утворені таким чином автофаголізосоми проходять шлях поетапного перетворення, що у просторовому вимірі може бути визначене як “базо-апікальний градієнт трансформації”. Відповідно до цього градієнту, трансформація автофаголізосом відбувається в напрямку від електроннощільної автофаголізосоми у базальній зоні цитоплазми епітеліоцита до вакуолі з електроннопрозорим вмістом в апікальній зоні цитоплазми. Інфузія розчину HAES-LX-5% призводить до стабілізації зазначеного градієнту, що є віддзеркаленням протекторних властивостей розчину щодо мітохондрій. Мітоптозу належить провідна роль у адаптації кількості та якості мітохондрій в епітеліоцитах ниркових трубочок до нових умов мікрооточення, спричинених опіковою хворобою. Масовий мітоптоз, що призводить до автофагії, може закінчитися загибеллю клітини. Проведене дослідження дозволило розкрити одну із ланок патогенезу ускладнень опікової травми шкіри, з’ясувати особливості морфологічних змін кіркової речовини нирок та виявити позитивний вплив проведення своєчасної внутрішньовенної інфузії HAES-LX-5% на структуру одного з головних органів щодо виведення з організму токсинів, яким є нирка. Аннотация. В статье приведены результаты экспериментального исследования структурных изменений коркового вещества почек крыс в поздние сроки после ожоговой травмы кожи при инфузии раствора HAES-LX-5%. Инфузия HAES-LX-5% вызывает четко выраженные нефропротекторные эффекты, но корковое вещество почек характеризуется наличием морфологических изменений в составляющих клубочкового и трубочкового аппаратов. К положительным показателям относятся структурные признаки наличия функционального потенциала подоцитов за счет сохранности клеточных ножек и стабилизации толщины основной перепонки. У крыс с ожогом кожи происходят митоптоз и микроаутофагические изменения митохондрий эпителиоцитов трубочек нефронов. Микроаутофагические изменения включают слияние лизосом с небольшими поврежденными митохондриями или с небольшими обособленными фрагментами разветвленных митохондрий. Образованные таким образом аутофаголизосомы проходят путь поэтапного преобразования, что в пространственном измерении может быть определено как "базоапикальный градиент трансформации". Согласно этому градиенту трансформация аутофаголизосом происходит в направлении от электронно-плотной аутофаголизосомы в базальной зоне цитоплазмы эпителиоцита до вакуоли с электронно-прозрачным содержимым в апикальной зоне цитоплазмы. Инфузия раствора HAES-LX-5% приводит к стабилизации указанного градиента, что является отражением протекторных свойств раствора относительно митохондрий. Митоптозу принадлежит ведущая роль в адаптации количества и качества митохондрий в эпителиоцитах почечных трубочек к новым условиям микроокружения, вызванным ожоговой болезнью. Массовый митоптоз, приводящий к аутофагии, может закончится гибелью клетки. Проведенное исследование позволило раскрыть одно из звеньев патогенеза осложнений ожоговой травмы кожи, выяснить особенности морфологических изменений коркового вещества почек и выявить положительное влияние приведения своевременной внутривенной инфузии HAES-LX-5% на структуру одного из главных органов выведения из организма токсинов, каковым является почка. Abstract. The results of an experimental study on structural changes in the rat kidney cortical substance in the long-term period after burn injury of the skin under infusion of HAES-LX-5% solution are presented and analysed in the article. Infusionof HAES-LX-5% causes significant nephroprotective effects, but the kidney cortical substance is characterized by the presence of morphological changes in the components of the glomerular and tubular apparatus. Positive changes include structural signs of the presence of the functional potential of podocytes due to the preservation of cellular pedicels and stabilization of the thickness of the main septum. In rats with skin burns, there are mitoptosis and microautophagic changes in the mitochondria of epithelial cells of the nephron tubules. Microautophagic changes include fusion of lysosomes with small damaged mitochondria or with small isolated fragments of branched mitochondria. Autophagolysosomes formed undergo a step-by-step transformation that can be definedin spatial dimension aas a "base apical transformation gradient". According to this gradient, the transformation of the autophagolysosome occurs in the direction from the electron-dense autophagolysosome in the basal zone of the cytoplasm of the epithelial cells to the vacuole with electron-transparent content in the apical zone of the cytoplasm. Infusion of HAES-LX-5% solution leads to stabilization of the specified gradient, which is a reflection of the protective properties of the solution relative to mitochondria. Mitoptosis plays a leading role in the adaptation of the quantity and quality of mitochondria in epithelial cells of renal tubules to new microenvironmental conditions caused by burn disease. Massive mitiptosis leading to autophagy may result in cell death. The study made it possible to uncover one of the links in the pathogenesis of complications of burn injury of the skin, to find out the peculiarities of morphological changes of the kidney cortical substance and to teveal the positiveeffect of timely intravenous infusion of HAES-LX-5% on the structure of one of the main organs excreting toxins, which is kidney.uk_UA
dc.publisherИздательский дом Заславскийuk_UA
dc.relation.ispartofseries5;100-
dc.subjectопікова травма шкіриuk_UA
dc.subjectінфузійна терапіяuk_UA
dc.subjectструктурні зміниuk_UA
dc.subjectкіркова речовина нирокuk_UA
dc.subjectHAES-LX-5%uk_UA
dc.subjectожоговая травма кожиuk_UA
dc.subjectинфузионная терапияuk_UA
dc.subjectкорковое вещество почекuk_UA
dc.subjectструктурные измененияuk_UA
dc.subjectinfusion therapyuk_UA
dc.subjectburn injury of the skinuk_UA
dc.subjectstructural changesuk_UA
dc.subjectkidney cortical substanceuk_UA
dc.titleСтруктурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії HAES-LX-5%uk_UA
dc.title.alternativeСтруктурные изменения коркового вещества почек крыс в поздние сроки после ожоговой травмы кожи после инфузии HAES-LX-5%uk_UA
dc.title.alternativeStructural changes of the rat kidney cortical substance in the long-term period after burn injury of the skin under conditions of HAES-LX-5% infusionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри описової та клінічної анатоміїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.